شبكه عصبي مصنوعي

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – اعمال لايه نازك تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقرههاي پرسلاني جهت حذف

آلاينده ها

در اين تحقيق، لايه نازك تيتانيا بر روي زيرلايه هايي از جنس مقره پرسلاني به روش سل – ژل غوطه وري اعمال

شد. ساختار كريستالي و مورفولوژي لايه نازك با تفرق اشعه ايكس (XRD) و ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) بررسي شد. توپوگرافي

سطحي لايه نازك با ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM) حاكي از سطح دانه دانه اي با متوسط اندازه دانه هاي 50 نانومتر بود.

خواص فتوكاتاليستي لايه نازك تيتانيا به وسيله تجزيه محلول رنگي متيلن بلو (Methylene Blue=MB ) مطالعه شد.

نتايج XRD نشان مي دهد كه با افزايش دماي كلسيناسيون، شدت پيك هاي كريستاله شده افزايش يافته است.

با توجه به تصاوير SEM ذراتي با متوسط 70-100 نانومتر و ضخامت لايه نازك كمتر از 1 ميكرومتر بود.

بهترين خواص فتوكاتاليستي نمونه ها در دماي كلسيناسيون 400 درجه سانتی گراد حاصل شد.

دي اكسيد تيتانيوم از اكسيدهاي فلزي است كه در زندگي روزمره كاربرد فراواني دارد. اين ماده پودر سفيدرنگي است كه

داراي سه فاز كريستالي آناتاز، روتايل و بروكيت است . اين ماده به عنوان رنگدانه سفيد در صنعت استفاده مي شود .

 

بهزاد كوزهگر كالجي 1 رسول صراف ماموري 2 سهراب سنجابي 3
-1 دانشجوي دكتري مهندسي مواد – دانشگاه تربيت مدرس تهران
2 و 3- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *