استفاده از فایل های MP3 یا دیگر فایل های صوتی کاربرد های زیادی می تواند داشته باشد . به طور معمول در سیستم هایی که قابلیت پخش صدا جهت تعامل با کاربر را دارند ، مانند آسانسور ها ، از چیپ های ضبط و پخش صدا استفاده می شود . این چیپ ها قادرند تا مدت زمان مشخصی بر روی آن ها صدا ضبط و پخش کرد . اما در سیستم هایی که ممکن است حجم صدا ها اجرایی زیاد باشد از ماژول DF Player می توان استفاده کرد. این ماژول ها فایل های صوتی را از یک کارت حافظه SD خوانده و آن را اجرا می کنند . پخش صدا نیاز مند واحد DAC می باشد تا داده های دیجتالی مربوط به صدا را به سیگنال های آنالوگ تبدیل کند . علاوه بر آن پخش فایل هایی مانند MP3 نیازمند رمزگشایی می باشد از این رو از میکروکنترلر هایی مانند AVR ها نمی توان برای پخش و اجرای فایل های  MP3 استفاده کرد . ماژول DF Player این امکان را به شما می دهد تا در چنین شرایطی نیازی به درگیر کردن MCU جهت اجرا فایل های صوتی نداشته باشید . ماژول DF Player دارای رابط UART می باشد که تنها دو پبن از MCU را اشغال می کند .

 

در تصویر زیر پین های این ماژول نشان داده شده است :

1-  VCC پین تغذیه ماژول می بشد که به 5 ولت متصل می شود .

2- RX و TX پین های ارتباط UART ماژول می باشند .

3- DAC-R و DAC-L خروجی های لاین چپ و راست صدا هستند .

4- SPK-1 و SPK-2 خروجی های اسپیکر می باشند . این ماژول دارای یک آمپلی فایر 3 وات است .

5- GND پین زمین ماژول است .

6- BUSY این پین وضعیت پخش صدا را نشان می دهد که اگر ماژول در حال پخش باشد 0 و در غیر این صورت 1 خواهد بود .

7- +USB و -USB جهت اتصال ماژولبه پورت USB می باشد .

8- پین های ADKEY جهت کنترل پخش می باشند .

9- پین های IO نیز برای پخش و توقف پخش و همچنین کاهش و افزایش صدا می باشند .

 

راه اندازی ماژول DF Player با آردوینو :

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);

void setup()
{
 mySoftwareSerial.begin(9600);
 Serial.begin(115200);

 Serial.println();
 Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
 Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));

 if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
  Serial.println(F("Unable to begin:"));
  Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
  Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
  while(true);
 }
 Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));

 myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms

 //----Set volume----
 myDFPlayer.volume(10); //Set volume value (0~30).
 myDFPlayer.volumeUp(); //Volume Up
 myDFPlayer.volumeDown(); //Volume Down

 //----Set different EQ----
 myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_POP);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_ROCK);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_JAZZ);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_CLASSIC);
// myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_BASS);

 //----Set device we use SD as default----
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_U_DISK);
 myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_AUX);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SLEEP);
// myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_FLASH);

 //----Mp3 control----
// myDFPlayer.sleep();   //sleep
// myDFPlayer.reset();   //Reset the module
// myDFPlayer.enableDAC(); //Enable On-chip DAC
// myDFPlayer.disableDAC(); //Disable On-chip DAC
// myDFPlayer.outputSetting(true, 15); //output setting, enable the output and set the gain to 15

 //----Mp3 play----
 myDFPlayer.next(); //Play next mp3
 delay(1000);
 myDFPlayer.previous(); //Play previous mp3
 delay(1000);
 myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3
 delay(1000);
 myDFPlayer.loop(1); //Loop the first mp3
 delay(1000);
 myDFPlayer.pause(); //pause the mp3
 delay(1000);
 myDFPlayer.start(); //start the mp3 from the pause
 delay(1000);
 myDFPlayer.playFolder(15, 4); //play specific mp3 in SD:/15/004.mp3; Folder Name(1~99); File Name(1~255)
 delay(1000);
 myDFPlayer.enableLoopAll(); //loop all mp3 files.
 delay(1000);
 myDFPlayer.disableLoopAll(); //stop loop all mp3 files.
 delay(1000);
 myDFPlayer.playMp3Folder(4); //play specific mp3 in SD:/MP3/0004.mp3; File Name(0~65535)
 delay(1000);
 myDFPlayer.advertise(3); //advertise specific mp3 in SD:/ADVERT/0003.mp3; File Name(0~65535)
 delay(1000);
 myDFPlayer.stopAdvertise(); //stop advertise
 delay(1000);
 myDFPlayer.playLargeFolder(2, 999); //play specific mp3 in SD:/02/004.mp3; Folder Name(1~10); File Name(1~1000)
 delay(1000);
 myDFPlayer.loopFolder(5); //loop all mp3 files in folder SD:/05.
 delay(1000);
 myDFPlayer.randomAll(); //Random play all the mp3.
 delay(1000);
 myDFPlayer.enableLoop(); //enable loop.
 delay(1000);
 myDFPlayer.disableLoop(); //disable loop.
 delay(1000);

 //----Read imformation----
 Serial.println(myDFPlayer.readState()); //read mp3 state
 Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //read current volume
 Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); //read EQ setting
 Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); //read all file counts in SD card
 Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); //read current play file number
 Serial.println(myDFPlayer.readFileCountsInFolder(3)); //read fill counts in folder SD:/03
}

void loop()
{
 static unsigned long timer = millis();

 if (millis() - timer > 3000) {
  timer = millis();
  myDFPlayer.next(); //Play next mp3 every 3 second.
 }

 if (myDFPlayer.available()) {
  printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
 }
}

void printDetail(uint8_t type, int value){
 switch (type) {
  case TimeOut:
   Serial.println(F("Time Out!"));
   break;
  case WrongStack:
   Serial.println(F("Stack Wrong!"));
   break;
  case DFPlayerCardInserted:
   Serial.println(F("Card Inserted!"));
   break;
  case DFPlayerCardRemoved:
   Serial.println(F("Card Removed!"));
   break;
  case DFPlayerCardOnline:
   Serial.println(F("Card Online!"));
   break;
  case DFPlayerPlayFinished:
   Serial.print(F("Number:"));
   Serial.print(value);
   Serial.println(F(" Play Finished!"));
   break;
  case DFPlayerError:
   Serial.print(F("DFPlayerError:"));
   switch (value) {
    case Busy:
     Serial.println(F("Card not found"));
     break;
    case Sleeping:
     Serial.println(F("Sleeping"));
     break;
    case SerialWrongStack:
     Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
     break;
    case CheckSumNotMatch:
     Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
     break;
    case FileIndexOut:
     Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
     break;
    case FileMismatch:
     Serial.println(F("Cannot Find File"));
     break;
    case Advertise:
     Serial.println(F("In Advertise"));
     break;
    default:
     break;
   }
   break;
  default:
   break;
 }
}

 

Tags:
About Author: USER_4