FSR ها مقاومت های حساس به فشار می باشند . این مقاومت ها در قالب فلت های نازکی ساخته می شوند که با اعمال فشار بر روی آن ، مقاومت آن ها تغییر می کند . کاربرد های زیادی برای FSR ها وجود دارد . به طور مثال می توانید از آن برای تشخیص فشار وارد بر اجسام  استفاده کنید . مانند هر نوع مقاومت دیگری ، FSR ها نیز دارای درصدی خطا هستند لذا مقادیر خروجی دو FSR از یک مدل ممکن است متفاوت باشد . برای راه اندازی FSR ها می توان از مدار های تقسیم مقاومتی استفاده کرد . همچنین ماژول ها و چیپ هایی برای اندازه گیری خروجی FSR ها طراحی شده اند که خروجی آن ها دقیق تر از مدار تقسیم مقاومتی می باشد . به طور مثال ماژول CJMCU 449 یکی از ماژول های راه اندازی FSR می باشد . FSR ها در ابعاد و شکل های مختلفی ساخته می شوند که تنها در پارامتر هایی همچون مقاومت آن ها ، خداکثر فشار قابل تحمل و… تفاوت دارند و راه اندازی آن ها مشابه است .

 

راه اندازی FSR با آردوینو :

برای اتصال FSR ها به آردوینو باید از یک مقاومت سر با FSR استفاده نمود تا بتوان تغییرات مقاومت FSR را به صورت تغییرات ولتاژ به ADC آردوینو داد .

int fsrAnalogPin = 0; // FSR is connected to analog 0
int LEDpin = 11;   // connect Red LED to pin 11 (PWM pin)
int fsrReading;   // the analog reading from the FSR resistor divider
int LEDbrightness;
 
void setup(void) {
 Serial.begin(9600);  // We'll send debugging information via the Serial monitor
 pinMode(LEDpin, OUTPUT);
}
 
void loop(void) {
 fsrReading = analogRead(fsrAnalogPin);
 Serial.print("Analog reading = ");
 Serial.println(fsrReading);
 
 // we'll need to change the range from the analog reading (0-1023) down to the range
 // used by analogWrite (0-255) with map!
 LEDbrightness = map(fsrReading, 0, 1023, 0, 255);
 // LED gets brighter the harder you press
 analogWrite(LEDpin, LEDbrightness);
 
 delay(100);
}

 

 

 

Tags:
About Author: USER_4