در نمایشگر های کاراکتری ، جهت نمایش حروف و کاراکتر های مختلف ، بر خلاف دیگر نمایشگر ها می توان کد های اسکی ر ابه نمایشگر ارسال کرد . در واقع LCD ها کاراکتری دارای یک فونت برای حروف لاتین و کاراکتر های مختلف می باشند . در نمایشگر های معمولی برای نمایش متن باید ابتدا یک فونت را به صورت نرم افزاری تعریف کرد تا بر اساس آن متن ها نمایش داد . فونت هایی که در قالب کتابخانه و هدر فایل به برنامه اصلی اضافه می شوند شامل مختصات و مقدار پیکسل ها برای هر حرف و کاراکتر می باشند . اما در LCD های گرافیکی نیازی به این کار نمی باشد و تنها با ارسال مقادیر هر کاراکتر به LCD (مقادیر اسکی ) آن کاراکتر نمایش داده می شود .  جدای از این قابلیت می توان کاراکتر های دلخواه را در این نمایشگر ها نشان داد. در واقع شما تعیین می کنید که چه پیکسل هایی روشن یا خاموش باشند . در این آموزش قصد داریم به نحوه نمایش کاراکتر های متحرک در نمایشگر های کاراکتری بپردازیم . نمایش تصاویر متحرک در بسیاری از مواقع می تواند رابط کاربری پروژه شما را بهتر کند . برای نمایش کاراکتر های کاستم برنامه های زیادی هستند که با استفاده از آن ها می توانید کاراکتر مد نظر خود را بسازید . اما یک تصویر متحرک شامل چندین کاراکتر می باشد که با یک تاخیر زمانی مشخص پشت سر هم نمایش داده می شوند که در نهایت چشم انسان آن ها را پیوسته می بیند . با استفاده از ابزار آنلاینی که لینک آن در زیر درج شده است ، به راحتی می توانید کاراکتر های مختلف خود را بسازید . تفاوت مهمی که این ابزار با سایر برنامه های مشابه دارد این است که یک نمای کلی از نمایشگر کاراکتری به شما می دهد و می توانید هر تصویر بزرگی را که شامل چندین کاراکتر می باشد بسازید . علاوه بر آن کد های آردوینو را به شما می دهد که می توانید آن را در پروژه های خود کپی کنید .

https://tusindfryd.github.io/screenduino/

بر روی هر پیکسل که کلیک کنید فعال شده و تغییرات آن در کد های خروجی اعمال می شود . در تصویر زیر یک نمونه انمیشن ساخته شده برای LCD 2X16 نشان داده شده است :

برای ساختن چنین تصاویری باید هر فریم را با استفاده از ابزار معرفی شده فوق بسازید و سپس با تاخیر های زمانی مشخصی آن ها را نمایش دهید . می توانید از مثال زیر استفاده کنید :

/* 
  butterfly metamorphosis animation
  
  2021 ~ by tusindfryd
  this code is in public domain
*/

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // RS, E, D4, D5, D6, D7
void setup()
{
  lcd.begin(16, 2);
}
void loop()
{
  image00();
  delay(250);
  image01();
  delay(250);
  image02();
  delay(250);
  image03();
  delay(700);
  image04();
  delay(250);
  image05();
  delay(250);
  image06();
  delay(700);
  image07();
  delay(1250);
}

void image00()
{
  lcd.clear();

  byte image22[8] = {B00110, B01101, B11011, B10011, B00111, B01111, B01111, B11111};
  byte image23[8] = {B01111, B11110, B11100, B11000, B11000, B10000, B10000, B00000};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00111};
  byte image08[8] = {B00000, B01000, B10000, B10000, B10000, B11111, B11111, B11000};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11000, B11000, B00100};

  lcd.createChar(0, image22);
  lcd.createChar(1, image23);
  lcd.createChar(2, image07);
  lcd.createChar(3, image08);
  lcd.createChar(4, image09);

  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(4));
}

void image01()
{
  lcd.clear();

  byte image22[8] = {B00110, B00101, B00011, B00011, B00111, B01111, B01111, B11111};
  byte image23[8] = {B01111, B11110, B11100, B11000, B11000, B10000, B10000, B00000};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11001, B10111};
  byte image08[8] = {B00000, B01000, B10000, B10000, B10000, B11111, B11111, B11000};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11000, B11000, B00100};
  byte image06[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00011};

  lcd.createChar(0, image22);
  lcd.createChar(1, image23);
  lcd.createChar(2, image07);
  lcd.createChar(3, image08);
  lcd.createChar(4, image09);
  lcd.createChar(5, image06);

  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(4));
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.write(byte(5));
}

void image02()
{
  lcd.clear();

  byte image22[8] = {B00000, B00001, B00011, B00011, B00111, B01111, B01111, B11111};
  byte image23[8] = {B01111, B11110, B11100, B11000, B11000, B10000, B10000, B00000};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00001, B00111, B00100, B11001, B10111};
  byte image08[8] = {B00000, B01000, B10000, B10000, B10000, B11111, B11111, B11000};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11000, B11000, B00100};

  lcd.createChar(0, image22);
  lcd.createChar(1, image23);
  lcd.createChar(2, image07);
  lcd.createChar(3, image08);
  lcd.createChar(4, image09);

  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(4));
}

void image03()
{
  lcd.clear();

  byte image22[8] = {B00000, B00001, B00011, B00011, B00111, B01111, B01111, B11111};
  byte image23[8] = {B01111, B11110, B11100, B11000, B11000, B10000, B10000, B00000};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00111};
  byte image08[8] = {B00000, B01000, B10000, B10000, B10000, B11111, B11111, B11010};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11000, B11000, B00100};
  byte image24[8] = {B00010, B00111, B00111, B00111, B00111, B00111, B00010, B00000};

  lcd.createChar(0, image22);
  lcd.createChar(1, image23);
  lcd.createChar(2, image07);
  lcd.createChar(3, image08);
  lcd.createChar(4, image09);
  lcd.createChar(5, image24);

  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(4));
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.write(byte(5));
}

void image04()
{
  lcd.clear();

  byte image22[8] = {B00000, B00001, B00011, B00011, B00111, B01111, B01111, B11111};
  byte image23[8] = {B01111, B11110, B11100, B11000, B11000, B10001, B10000, B00000};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00111};
  byte image08[8] = {B00000, B01000, B10000, B10000, B10000, B11111, B11111, B11010};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11000, B11000, B00100};
  byte image24[8] = {B00010, B00100, B01011, B10101, B11010, B10101, B11010, B01110};
  byte image25[8] = {B00000, B00000, B00000, B10000, B10000, B00000, B00000, B00000};

  lcd.createChar(0, image22);
  lcd.createChar(1, image23);
  lcd.createChar(2, image07);
  lcd.createChar(3, image08);
  lcd.createChar(4, image09);
  lcd.createChar(5, image24);
  lcd.createChar(6, image25);

  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(4));
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.write(byte(5));
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.write(byte(6));
}

void image05()
{
  lcd.clear();

  byte image24[8] = {B01010, B10100, B01011, B10101, B11010, B10101, B11010, B01110};
  byte image25[8] = {B00000, B00000, B00000, B10000, B10000, B00000, B00000, B00000};
  byte image23[8] = {B01101, B01010, B01101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00011};
  byte image08[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B10000};

  lcd.createChar(0, image24);
  lcd.createChar(1, image25);
  lcd.createChar(2, image23);
  lcd.createChar(3, image07);
  lcd.createChar(4, image08);

  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(4));
}

void image06()
{
  lcd.clear();

  byte image08[8] = {B00000, B00100, B01010, B01010, B10001, B00011, B00110, B01100};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00010, B00010, B00001};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B10000, B11000, B00000, B00000, B11000, B00100};
  byte image24[8] = {B00100, B00100, B00011, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000};
  byte image25[8] = {B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000};

  lcd.createChar(0, image08);
  lcd.createChar(1, image07);
  lcd.createChar(2, image09);
  lcd.createChar(3, image24);
  lcd.createChar(4, image25);

  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.write(byte(3));
  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.write(byte(4));
}

void image07()
{
  lcd.clear();

  byte image24[8] = {B10101, B01110, B01110, B00100, B10101, B01110, B00100, B11111};
  byte image08[8] = {B00000, B00100, B01010, B01010, B10001, B00011, B00110, B01100};
  byte image07[8] = {B00000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00010, B00010, B00001};
  byte image09[8] = {B00000, B00000, B10000, B11000, B00000, B00000, B00000, B00000};

  lcd.createChar(0, image24);
  lcd.createChar(1, image08);
  lcd.createChar(2, image07);
  lcd.createChar(3, image09);

  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.write(byte(1));
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.write(byte(2));
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.write(byte(3));
}

 

منبع : https://create.arduino.cc/projecthub/tusindfryd/create-custom-animations-on-16×2-lcd-displays-025fb6?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=2

Tags:
About Author: USER_4