استفاده از پورت USB کاربرد فراوانای در مدارات امبدد دارد . در میکروکنترلر های جدید به طور معمول از ارتیاط USB پشتیبانی می شود . یک ارتباط USB شامل یک لایه سخت افزاری که همان کانکتور USB و سطح منطقی صفر و یک های انتقالی و… است ، ویک لایه نرم افزاری که شامل چندین مد کاری است می باشد . به طور مثال در مد CDC پورت USB دستگاه همانند یک مبدل USB-TTL عمل خواهد کرد یا در مد HID می توانید فرمان های HID را جهت کنترل کامپیوتر ارسال کنید فرمان هایی مانند کنترل موس و کیبورد . در پیاده سازی یک ارتباط USB به صورت نرم افزاری علاوه بر پیکر بندی های پیچیده ممکن است به فرکانس های خاصی نیاز داشته باشید . از این رو در استفاده از USB در میکروکنترلر هایی که قابلیت USB را ندارند می توان از چیپ های واسط استفاده کرد . ماژول USB-Host یکی از این واسط های USB می باشد که بر پایه چیپCH376S است . با استفاده از این ماژول به راحتی می توانید فلش های USB یا موس و کیبورد را به آردوینو متصل کنید . این ماژول قابلت ارتباط SPI و UART را دارد .

 

مشخصات ماژول CH376S :

 • پشتیبانی از USB 2.0
 • پشتیبانی از پروتکل UART تا سرعت 3Mpbs
 • پشتیبانی از ارتباط پارالل تا 2Mpbs
 • پشتیبانی از پروتکل SPI تا 2Mpbs
 • عملکرد در دو مد USB Host و USB Device
 • تامین جریان خروجی تا 800 میلی آمپر
 • تغییر مد کاری به صورت اتومات
 • پشتیبانی از FAT16 و FAT32 و FAT12

 

راه اندازی ماژول CH376S :

می توان از طریق رابط های SPI ، UART و یا ارتباط 8 بیتی موازی با این ماژول ارتباط برقرار کرد . در اینجا تنها به شرح ارتباط سریال می پردازیم . در ارتباط UART با ارسال کاراکتر های دستوری که در داخل دیتاشیت ماژول هستند ، می توان ماژول را کنترل کرد.جدول زیر شامل برخی از دستورات کنترلی  است :

 

 

راه اندازی ماژول CH376S با آردوینو :

برنامه زیر شامل کلیه توابع کار با این ماژول می باشد .

 

#include <SoftwareSerial.h>

byte computerByte;      //used to store data coming from the computer
byte USB_Byte;        //used to store data coming from the USB stick
int LED = 13;        //the LED is connected to digital pin 13 
int timeOut = 2000;     //TimeOut is 2 seconds. This is the amount of time you wish to wait for a response from the CH376S module.
String wrData = "What is the meaning of life ?";   //We will write this data to a newly created file.
String wrData2 = "42";                  //We will append this data to an already existing file. 
SoftwareSerial USB(10, 11);              // Digital pin 10 on Arduino (RX) connects to TXD on the CH376S module
                           // Digital pin 11 on Arduino (TX) connects to RXD on the CH376S module
                           // GND on Arduino to GND on CH376S module
                           // 5V on Arduino to 5V on CH376S module
//==============================================================================================================================================
void setup() {
 Serial.begin(9600);                 // Setup serial communication with the computer (using a baud rate of 9600 on serial monitor)
 USB.begin(9600);                  // Setup serial communication with the CH376S module (using the default baud rate of 9600)
 pinMode(LED,OUTPUT);                // Define digital pin 13 as an OUTPUT pin - so that we can use it with an LED
 digitalWrite(LED,LOW);               // Turn off the LED
}
void loop() {
 if(Serial.available()){
  computerByte = Serial.read();           //read any incoming bytes from the Serial monitor, and store this byte in the variable called computerByte
  if(computerByte==49){        //1      //If you send the number 1 from the serial monitor, the arduino will read it as digital number 49. Google "ascii table" for more info.
   printCommandHeader("COMMAND1: CHECK CONNECTION");
   checkConnection(0x01);              // Check for successful connection and communication with the CH376S module.
  } 
  if(computerByte==50){        //2
   printCommandHeader("COMMAND2: set_USB_Mode");
   set_USB_Mode(0x06);               // Code used to enable read/write communication and monitoring of the USB stick
  }
  if(computerByte==51){        //3
   printCommandHeader("COMMAND3: resetALL");
   resetALL();                   // Reset the USB device
  }
  if(computerByte==52){        //4
   printCommandHeader("COMMAND4: Create and Write to File : TEST4.TXT");
writeFile("TEST4.TXT", wrData);         // Create a file called TEST4.TXT and then Write the contents of wrData to this file
  }
  if(computerByte==53){        //5
   printCommandHeader("COMMAND5: Read File: TEST4.TXT");
   readFile("TEST4.TXT");              // Read the contents of this file on the USB disk, and display contents in the Serial Monitor
  }
  if(computerByte==54){        //6
   printCommandHeader("COMMAND6: Append data to file: TEST4.TXT");
   appendFile("TEST4.TXT", wrData2);        // Append data to the end of the file.
  }
  if(computerByte==55){        //7
   printCommandHeader("COMMAND7: Delete File: TEST4.TXT");
   fileDelete("TEST4.TXT");             // Delete the file named TEST4.TXT
  }
  if(computerByte==56){        //8
   printCommandHeader("COMMAND8: Read File: TEST2.TXT");
   readFile("TEST2.TXT");              // Read the contents of the TEST2.TXT file on the USB disk, and display contents in the Serial Monitor
}
  if(computerByte==57){        //9
   printCommandHeader("COMMAND9: Read File: TEST3.TXT");
   readFile("TEST3.TXT");              // Read the contents of the TEST3.TXT file on the USB disk, and display contents in the Serial Monitor
  }
 }
 
 if(USB.available()){                 // This is here to capture any unexpected data transmitted by the CH376S module
  Serial.print("CH376S has just sent this code:");
  Serial.println(USB.read(), HEX);
 }
}

//END OF LOOP FUNCTION ========================================================================================================================================

//print Command header
void printCommandHeader(String header){ 
  Serial.println("======================");
  Serial.println("");
  Serial.println(header);
  Serial.println("----------------------");
}

//checkConnection==================================================================================
//This function is used to check for successful communication with the CH376S module. This is not dependant of the presence of a USB stick.
//Send any value between 0 to 255, and the CH376S module will return a number = 255 - value. 
void checkConnection(byte value){
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x06);
 USB.write(value);
 
 if(waitForResponse("checking connection")){    //wait for a response from the CH376S. If CH376S responds, it will be true. If it times out, it will be false.
  if(getResponseFromUSB()==(255-value)){
    Serial.println(">Connection to CH376S was successful.");
    blinkLED();                //blink the LED for 1 second if the connection was successful
  } else {
   Serial.print(">Connection to CH376S - FAILED.");
  }
 }
}

//set_USB_Mode=====================================================================================
//Make sure that the USB is inserted when using 0x06 as the value in this specific code sequence
void set_USB_Mode (byte value){
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x15);
 USB.write(value);
 
 delay(20);
 
 if(USB.available()){
  USB_Byte=USB.read();
  //Check to see if the command has been successfully transmitted and acknowledged.
  if(USB_Byte==0x51){                  // If true - the CH376S has acknowledged the command.
    Serial.println("set_USB_Mode command acknowledged"); //The CH376S will now check and monitor the USB port
    USB_Byte = USB.read();
    
    //Check to see if the USB stick is connected or not.
    if(USB_Byte==0x15){                // If true - there is a USB stick connected
     Serial.println("USB is present");
     blinkLED();                   // If the process was successful, then turn the LED on for 1 second 
    } else {
     Serial.print("USB Not present. Error code:");  // If the USB is not connected - it should return an Error code = FFH
     Serial.print(USB_Byte, HEX);
     Serial.println("H");
    }
    
  } else {
    Serial.print("CH3765 error!  Error code:");
    Serial.print(USB_Byte, HEX); 
    Serial.println("H");
  }  
 }
 delay(20);
}

//resetALL=========================================================================================
//This will perform a hardware reset of the CH376S module - which usually takes about 35 msecs =====
void resetALL(){
  USB.write(0x57);
  USB.write(0xAB);
  USB.write(0x05);
  Serial.println("The CH376S module has been reset !");
  delay(200);
}

//readFile=====================================================================================
//This will send a series of commands to read data from a specific file (defined by fileName)
void readFile(String fileName){
 resetALL();           //Reset the module
 set_USB_Mode(0x06);       //Set to USB Mode
 diskConnectionStatus();     //Check that communication with the USB device is possible
 USBdiskMount();         //Prepare the USB for reading/writing - you need to mount the USB disk for proper read/write operations.
 setFileName(fileName);     //Set File name
 fileOpen();           //Open the file for reading
 int fs = getFileSize();     //Get the size of the file
 fileRead();           //***** Send the command to read the file ***
 fileClose(0x00);        //Close the file
}

//writeFile========================================================================================
//is used to create a new file and then write data to that file. "fileName" is a variable used to hold the name of the file (e.g TEST.TXT). "data" should not be greater than 255 bytes long. 
void writeFile(String fileName, String data){
 resetALL();           //Reset the module
 set_USB_Mode(0x06);       //Set to USB Mode
 diskConnectionStatus();     //Check that communication with the USB device is possible
 USBdiskMount();         //Prepare the USB for reading/writing - you need to mount the USB disk for proper read/write operations.
 setFileName(fileName);     //Set File name
 if(fileCreate()){        //Try to create a new file. If file creation is successful
  fileWrite(data);       //write data to the file.
 } else {
  Serial.println("File could not be created, or it already exists");
 }
 fileClose(0x01);
}

//appendFile()====================================================================================
//is used to write data to the end of the file, without erasing the contents of the file.
void appendFile(String fileName, String data){
  resetALL();           //Reset the module
  set_USB_Mode(0x06);       //Set to USB Mode
  diskConnectionStatus();     //Check that communication with the USB device is possible
  USBdiskMount();         //Prepare the USB for reading/writing - you need to mount the USB disk for proper read/write operations.
  setFileName(fileName);     //Set File name
  fileOpen();           //Open the file
  filePointer(false);       //filePointer(false) is to set the pointer at the end of the file. filePointer(true) will set the pointer to the beginning.
  fileWrite(data);        //Write data to the end of the file
  fileClose(0x01);        //Close the file using 0x01 - which means to update the size of the file on close. 
}
 
//setFileName======================================================================================
//This sets the name of the file to work with
void setFileName(String fileName){
 Serial.print("Setting filename to:");
 Serial.println(fileName);
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x2F);
 USB.write(0x2F);     // Every filename must have this byte to indicate the start of the file name.
 USB.print(fileName);   // "fileName" is a variable that holds the name of the file. eg. TEST.TXT
 USB.write((byte)0x00);  // you need to cast as a byte - otherwise it will not compile. The null byte indicates the end of the file name.
 delay(20);
}

//diskConnectionStatus================================================================================
//Check the disk connection status
void diskConnectionStatus(){
 Serial.println("Checking USB disk connection status");
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x30);

 if(waitForResponse("Connecting to USB disk")){    //wait for a response from the CH376S. If CH376S responds, it will be true. If it times out, it will be false.
  if(getResponseFromUSB()==0x14){        //CH376S will send 0x14 if this command was successful
    Serial.println(">Connection to USB OK");
  } else {
   Serial.print(">Connection to USB - FAILED.");
  }
 }
}

//USBdiskMount========================================================================================
//initialise the USB disk and check that it is ready - this process is required if you want to find the manufacturing information of the USB disk
void USBdiskMount(){
 Serial.println("Mounting USB disk");
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x31);

 if(waitForResponse("mounting USB disk")){    //wait for a response from the CH376S. If CH376S responds, it will be true. If it times out, it will be false.
  if(getResponseFromUSB()==0x14){        //CH376S will send 0x14 if this command was successful
    Serial.println(">USB Mounted - OK");
  } else {
   Serial.print(">Failed to Mount USB disk.");
  }
 }
}

//fileOpen========================================================================================
//opens the file for reading or writing
void fileOpen(){
 Serial.println("Opening file.");
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x32);
 if(waitForResponse("file Open")){         //wait for a response from the CH376S. If CH376S responds, it will be true. If it times out, it will be false.
  if(getResponseFromUSB()==0x14){         //CH376S will send 0x14 if this command was successful 
    Serial.println(">File opened successfully.");
  } else {
   Serial.print(">Failed to open file.");
  }
 }
}

//setByteRead=====================================================================================
//This function is required if you want to read data from the file. 
boolean setByteRead(byte numBytes){
 boolean bytesToRead=false;
 int timeCounter = 0;
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x3A);
 USB.write((byte)numBytes);  //tells the CH376S how many bytes to read at a time
 USB.write((byte)0x00);
 if(waitForResponse("setByteRead")){    //wait for a response from the CH376S. If CH376S responds, it will be true. If it times out, it will be false.
  if(getResponseFromUSB()==0x1D){     //read the CH376S message. If equal to 0x1D, data is present, so return true. Will return 0x14 if no data is present.
   bytesToRead=true;
  }
 }
 return(bytesToRead); 
} 

//getFileSize()===================================================================================
//writes the file size to the serial Monitor.
int getFileSize(){
 int fileSize=0;
 Serial.println("Getting File Size");
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x0C);
 USB.write(0x68);
 delay(100);
 Serial.print("FileSize =");
 if(USB.available()){
  fileSize = fileSize + USB.read();
 } 
 if(USB.available()){
  fileSize = fileSize + (USB.read()*255);
 } 
 if(USB.available()){
  fileSize = fileSize + (USB.read()*255*255);
 } 
 if(USB.available()){
  fileSize = fileSize + (USB.read()*255*255*255);
 }   
 Serial.println(fileSize); 
 delay(10);
 return(fileSize);
}


//fileRead========================================================================================
//read the contents of the file
void fileRead(){
 Serial.println("Reading file:");
 byte firstByte = 0x00;           //Variable to hold the firstByte from every transmission. Can be used as a checkSum if required.
 byte numBytes = 0x40;           //The maximum value is 0x40 = 64 bytes
 
 while(setByteRead(numBytes)){       //This tells the CH376S module how many bytes to read on the next reading step. In this example, we will read 0x10 bytes at a time. Returns true if there are bytes to read, false if there are no more bytes to read.
  USB.write(0x57);
  USB.write(0xAB);
  USB.write(0x27);             //Command to read ALL of the bytes (allocated by setByteRead(x))
  if(waitForResponse("reading data")){   //Wait for the CH376S module to return data. TimeOut will return false. If data is being transmitted, it will return true.
    firstByte=USB.read();         //Read the first byte
    while(USB.available()){
     Serial.write(USB.read());      //Send the data from the USB disk to the Serial monitor
     delay(1);              //This delay is necessary for successful Serial transmission
    }
  }
  if(!continueRead()){            //prepares the module for further reading. If false, stop reading.
   break;                  //You need the continueRead() method if the data to be read from the USB device is greater than numBytes.
  }
 }
 Serial.println();
 Serial.println("NO MORE DATA");
}

//fileWrite=======================================================================================
//are the commands used to write to the file
void fileWrite(String data){
 Serial.println("Writing to file:");
 byte dataLength = (byte) data.length();     // This variable holds the length of the data to be written (in bytes)
 Serial.println(data);
 Serial.print("Data Length:");
 Serial.println(dataLength);
 delay(100);
 // This set of commands tells the CH376S module how many bytes to expect from the Arduino. (defined by the "dataLength" variable)
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x3C);
 USB.write((byte) dataLength);
 USB.write((byte) 0x00);
 if(waitForResponse("setting data Length")){   // Wait for an acknowledgement from the CH376S module before trying to send data to it
  if(getResponseFromUSB()==0x1E){        // 0x1E indicates that the USB device is in write mode.
   USB.write(0x57);
   USB.write(0xAB);
   USB.write(0x2D); 
   USB.print(data);               // write the data to the file
 
   if(waitForResponse("writing data to file")){  // wait for an acknowledgement from the CH376S module
   }
   Serial.print("Write code (normally FF and 14): ");
   Serial.print(USB.read(),HEX);        // code is normally 0xFF
   Serial.print(",");
   USB.write(0x57);
   USB.write(0xAB);
   USB.write(0x3D);               // This is used to update the file size. Not sure if this is necessary for successful writing.
   if(waitForResponse("updating file size")){  // wait for an acknowledgement from the CH376S module
   }
   Serial.println(USB.read(),HEX);       //code is normally 0x14
  }
 }
}

//continueRead()==================================================================================
//continue to read the file : I could not get this function to work as intended.
boolean continueRead(){
 boolean readAgain = false;
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x3B);
 if(waitForResponse("continueRead")){    //wait for a response from the CH376S. If CH376S responds, it will be true. If it times out, it will be false.
   if(getResponseFromUSB()==0x14){     //CH376S will send 0x14 if this command was successful
    readAgain=true;
   }
 }
 return(readAgain);
} 

//fileCreate()========================================================================================
//the command sequence to create a file
boolean fileCreate(){
 boolean createdFile = false;
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x34);
 if(waitForResponse("creating file")){    //wait for a response from the CH376S. If file has been created successfully, it will return true.
   if(getResponseFromUSB()==0x14){     //CH376S will send 0x14 if this command was successful
    createdFile=true;
   }
 }
 return(createdFile);
}


//fileDelete()========================================================================================
//the command sequence to delete a file
void fileDelete(String fileName){
 setFileName(fileName);
 delay(20);
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x35); 
 if(waitForResponse("deleting file")){    //wait for a response from the CH376S. If file has been created successfully, it will return true.
   if(getResponseFromUSB()==0x14){     //CH376S will send 0x14 if this command was successful
    Serial.println("Successfully deleted file");
   }
 }
}
 

//filePointer========================================================================================
//is used to set the file pointer position. true for beginning of file, false for the end of the file.
void filePointer(boolean fileBeginning){
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB);
 USB.write(0x39);
 if(fileBeginning){
  USB.write((byte)0x00);       //beginning of file
  USB.write((byte)0x00);
  USB.write((byte)0x00);
  USB.write((byte)0x00); 
 } else {
  USB.write((byte)0xFF);       //end of file
  USB.write((byte)0xFF);
  USB.write((byte)0xFF);
  USB.write((byte)0xFF);
 }
 if(waitForResponse("setting file pointer")){    //wait for a response from the CH376S. 
   if(getResponseFromUSB()==0x14){         //CH376S will send 0x14 if this command was successful
    Serial.println("Pointer successfully applied");
   }
 }
}


//fileClose=======================================================================================
//closes the file
void fileClose(byte closeCmd){
 Serial.println("Closing file:");
 USB.write(0x57);
 USB.write(0xAB); 
 USB.write(0x36);
 USB.write((byte)closeCmd);                // closeCmd = 0x00 = close without updating file Size, 0x01 = close and update file Size

 if(waitForResponse("closing file")){           // wait for a response from the CH376S. 
   byte resp = getResponseFromUSB();
   if(resp==0x14){                    // CH376S will send 0x14 if this command was successful
    Serial.println(">File closed successfully.");
   } else {
    Serial.print(">Failed to close file. Error code:");
    Serial.println(resp, HEX);
   } 
 }
}

//waitForResponse===================================================================================
//is used to wait for a response from USB. Returns true when bytes become available, false if it times out.
boolean waitForResponse(String errorMsg){ 
 boolean bytesAvailable = true;
 int counter=0;
 while(!USB.available()){   //wait for CH376S to verify command
  delay(1);
  counter++;
  if(counter>timeOut){
   Serial.print("TimeOut waiting for response: Error while: ");
   Serial.println(errorMsg);
   bytesAvailable = false;
   break;
  }
 }
 delay(1);
 return(bytesAvailable);
}

//getResponseFromUSB================================================================================
//is used to get any error codes or messages from the CH376S module (in response to certain commands)
byte getResponseFromUSB(){
 byte response = byte(0x00);
 if (USB.available()){
  response = USB.read();
 }
 return(response);
}//blinkLED==========================================================================================
//Turn an LED on for 1 second
void blinkLED(){
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED,LOW);
}

 

 

 

Tags:
About Author: USER_4