ACS712 یک چیپ اندازه گیری جریان می باشد که می توانید از آن برای اندازه گیری جریان های DC استفاده کنید . ماژول ACS712 در واقع یک هدر برد ACS712 می باشد که امکان نصب آن بر روی برد بورد و همچنین برد هایی مانند آردوینو راحت تر است . ACS712 در مدل های 5 تا 30 آمپری ساخته می شود که راه اندازی و به کارگیری آن ها مشابه است و تنها در حداکثر جریان قابل اندازه گیری با همدیگر تفاوت دارند . اندازه گیری جریان در مدارات امبدد کاربرد فراوانی دارد . به طور مثال در محافظ درب های اتوماتیک از مازول اندازه گیری جریان جهت تشخیص وجود مانع استفاده می شود. می توانید از این مازول جهت خطایابی سیستم های مختلف استفاده کنید (بر اساس تغییرات زیاد جریان در سیستم ) . خروجی ماژول های ACS712 یک سیگنال آنالوگ می باشد که می توان از ADC میکروکنترلر ها برای اندازه گیری آن استفاده کنید .

در تصویر زیر پین های این مازول نشان داده شده است :

 

 

پین VCC تغذیه 5 ولت می باشد .

GND زمین ماژول است .

OUT نیز سیگنال خروجی ماژول می باشد .

ترمینال های مازول باید سر راه جریان سری شوند .

 

 

راه اندازی مازول ASC712 با آردوینو :

مطابق تصویر زیر ماژول را به آردوینو متصل کنید . همچنین ترمینال های ماژول باید با بار سری باشد :

 

 

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 float average = 0;
 for(int i = 0; i < 1000; i++) {
     average = average + (.0264 * analogRead(A0) -13.51);//for the 5A mode,  
//   average = average + (.049 * analogRead(A0) -25);// for 20A mode
// average = average + (.742 * analogRead(A0) -37.8);// for 30A mode
   delay(1);
 }
 Serial.print("Current :");
 Serial.print(average/1000);
 Serial.println("A");
}

 

Tags:
About Author: USER_4