این ماژول یک ریدر کارت های RFID 125KHz است . برخلاف دیگر ماژول های RFID کویل این ماژول به صورت جداگانه به برد ماژول متصل می گردد . RDM630 تنها قابلیت خواندن کارت ها و تگ ها را دارد و نمی توان با استفاده از آن بر روی تگ ها نوشت . حداکثر فاصله بین تگ و کویل برابر 15 سانتی متر می باشد . خروجی این ماژول به صورت ارتباط UART است که به راحتی می توان آن را توسط آردوینو و یا هر MCU دیگری راه اندازی کرد .

 

مشخصات :

– ولتاژ تغذیه 5 ولت
– دارای آنتن خارجی
– رابط ارتباطی UART – دارای خروجی بازر
– قابلیت خواندن تگ ها با فرکانس 125KHz (انواع کارت ، جاسوئیچی و…)
– حداکثر فاصله برای خواندن تگ 15 سانتی متر

 

پین های ماژول ماژوب RDM6300 :

 

پین های RX و TX مربوط به ورودیخروجی های UART می باشند . همچنین پین های ANT1 و ANT2 به کویل خارجی متصل می شود . برای تغذیه ماژول نیز باید از 5 ولت استفاده شود .

 

 

راه اندازی ماژول RDM6300 با آردوینو :

برای راه اندازی این ماژول ار ارتباط UART استفاده می شود . در برنامه زیر از سریال نرم افزاری برای راه اندازی این ماژول استفاده شده است :

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RFID(2, 3); // RX and TX
 
int data1 = 0;
int ok = -1;
int yes = 13;
int no = 12;
 
// use first sketch in http://wp.me/p3LK05-3Gk to get your tag numbers
int tag1[14] = {2,52,48,48,48,56,54,66,49,52,70,51,56,3};
int tag2[14] = {2,52,48,48,48,56,54,67,54,54,66,54,66,3};
int newtag[14] = { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // used for read comparisons
 
void setup()
{
 RFID.begin(9600);  // start serial to RFID reader
 Serial.begin(9600); // start serial to PC 
 pinMode(yes, OUTPUT); // for status LEDs
 pinMode(no, OUTPUT);
}
 
boolean comparetag(int aa[14], int bb[14])
{
 boolean ff = false;
 int fg = 0;
 for (int cc = 0 ; cc < 14 ; cc++)
 {
  if (aa[cc] == bb[cc])
  {
   fg++;
  }
 }
 if (fg == 14)
 {
  ff = true;
 }
 return ff;
}
 
void checkmytags() // compares each tag against the tag just read
{
 ok = 0; // this variable helps decision-making,
 // if it is 1 we have a match, zero is a read but no match,
 // -1 is no read attempt made
 if (comparetag(newtag, tag1) == true)
 {
  ok++;
 }
 if (comparetag(newtag, tag2) == true)
 {
  ok++;
 }
}
 
void readTags()
{
 ok = -1;
 
 if (RFID.available() > 0) 
 {
  // read tag numbers
  delay(100); // needed to allow time for the data to come in from the serial buffer.
 
  for (int z = 0 ; z < 14 ; z++) // read the rest of the tag
  {
   data1 = RFID.read();
   newtag[z] = data1;
  }
  RFID.flush(); // stops multiple reads
 
  // do the tags match up?
  checkmytags();
 }
 
 // now do something based on tag type
 if (ok > 0) // if we had a match
 {
  Serial.println("Accepted");
  digitalWrite(yes, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(yes, LOW);
 
  ok = -1;
 }
 else if (ok == 0) // if we didn't have a match
 {
  Serial.println("Rejected");
  digitalWrite(no, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(no, LOW);
 
  ok = -1;
 }
}
 
void loop()
{
 readTags();
}

 

Tags:
About Author: USER_4