در بسیاری از پروژه های اندازه گیری شما نیاز به یک دمای دقیق دارید که از میانگین به دست آمد از دما های مختلف محیط به دست می آید . به طور مثال برای اندازه گیری دمای یک اتاق شما علاوه بر دمای کف اتاق باید دمای بالای اتاق را نیز به دست آورید تا از میانگین آن ها دمای اتاق را حساب کنید . یا ممکن است در پروژه هایی بخواهید دمای نقاط مختلف یک خانه را به دست آورید . در همه این کار ها شما نیاز به راه اندازی چندین سنسور دما به طور هم زمان خواهید داشت . خوشبختانه با وجود سریال 64 بیتی اختصاصی که سنسور های DS18B20 دارند ، به راحتی می توانید دمای چندین سنسور DS18B20 را تنها از طریق یک پین بخوانید . در این آموزش قصد داریم این کار را با استفاده از ماژول ESP32 انجام دهیم و همچنین در حالت Server دما های به دست آمده را به Client های متصل به ماژول ارسال کنیم .

 

در تصویر زیر نحوه اتصال سنسور های DS18B20 به ماژول ESP32 نشان داده شده است :

 

 

کد های راه ندازی ESP32 :

#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 15 on the ESP32
#define ONE_WIRE_BUS 15

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0xEE, 0xD5, 0x64, 0x1A, 0x16, 0x02, 0xEC };
uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0x61, 0x64, 0x12, 0x3C, 0x7C, 0x2F, 0x27 };
uint8_t sensor3[8] = { 0x28, 0x61, 0x64, 0x12, 0x3F, 0xFD, 0x80, 0xC6 };

/*Put your SSID & Password*/
const char* ssid = "در این قسمت نام وایفای خود را وارد کنید"; // Enter SSID here
const char* password = "در این قسمت رمز وایفای خود را وارد کنید"; //Enter Password here

WebServer server(80);       

float tempSensor1, tempSensor2, tempSensor3;
 
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(100);
 
 sensors.begin();       

 Serial.println("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 //connect to your local wi-fi network
 WiFi.begin(ssid, password);

 //check wi-fi is connected to wi-fi network
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(1000);
 Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected..!");
 Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

 server.on("/", handle_OnConnect);
 server.onNotFound(handle_NotFound);

 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");

}
void loop() {
 server.handleClient();
}

void handle_OnConnect() {
 sensors.requestTemperatures();
 tempSensor1 = sensors.getTempC(sensor1); // Gets the values of the temperature
 tempSensor2 = sensors.getTempC(sensor2); // Gets the values of the temperature
 tempSensor3 = sensors.getTempC(sensor3); // Gets the values of the temperature
 server.send(200, "text/html", SendHTML(tempSensor1,tempSensor2,tempSensor3)); 
}

void handle_NotFound(){
 server.send(404, "text/plain", "Not found");
}

String SendHTML(float tempSensor1,float tempSensor2,float tempSensor3){
 String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
 ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
 ptr +="<title>ESP32 Temperature Monitor</title>\n";
 ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}\n";
 ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;}\n";
 ptr +="p {font-size: 24px;color: #444444;margin-bottom: 10px;}\n";
 ptr +="</style>\n";
 ptr +="</head>\n";
 ptr +="<body>\n";
 ptr +="<div id=\"webpage\">\n";
 ptr +="<h1>ESP32 Temperature Monitor</h1>\n";
 ptr +="<p>Living Room: ";
 ptr +=tempSensor1;
 ptr +="&deg;C</p>";
 ptr +="<p>Bedroom: ";
 ptr +=tempSensor2;
 ptr +="&deg;C</p>";
 ptr +="<p>Kitchen: ";
 ptr +=tempSensor3;
 ptr +="&deg;C</p>";
 ptr +="</div>\n";
 ptr +="</body>\n";
 ptr +="</html>\n";
 return ptr;
}

 

در آموزش های بعدی به جزیات کد های فوق و شرح کامل هر قسمت آن خواهیم پرداخت

Tags:
About Author: USER_4