ماژول ها و سنسور های متنوعی جهت اندازه گیری فاصله وجود دارند که از تکنولوژی های مختلفی برای بدست آوردن فاصله استفاده می کنند . یکی از رایج ترین ماژول های اندازه گیری فاصله مدل های SRF04/05 هستند . این ماژول ها از سیگنال های التراسونیک برا اندازه گیری فاصله استفاده میکنند . مدل های IR شرکت Sharp نیز از سیگنال های IR جهت اندازه گیری فاصله استفاده می کنند که معمولا فاصله های زیر 2 متر را اندازه میگیرند . اما مدل هایی وجود دارند که بر پایه لیزر می باشند . در این مدل ها از ارسال یک باریکه نور و دریافت باز تاب آن از اجسام  ، فاصله تا مانع به دست می آید . TOF10120 یک ماژول اندازه گیری فاصله لیزری است . این ماژول علاوه بر عملکرد بالایی که نسبت به ماژول های التراسونیک داراد ، حجم بسیار کوچکی دارد . همچنین دقت بالایی داشته و بسیار سریع می باشد . TOF10120 دارای رایط ارتباطی UART می باشد که به راحتی می توانید آن را توسط میکروکنترلر های مختلف راه اندازی کنید .

در تصویر زیر پین های ماژول نشان داده شده است :

 

علاوه بر ارتباط UART ، می توان از طریق I2C نیز این ماژول را راه اندازی نمود . TOF10120 قابلیت اندازه گیری فاصله از 10mm تا 1800mm را دارد .

کد های راه اندازی توسط آردوینو :

#include <Wire.h>
 
unsigned char ok_flag;
unsigned char fail_flag;
 
unsigned short lenth_val = 0;
unsigned char i2c_rx_buf[16];
unsigned char dirsend_flag=0;
 
 
void setup() {
 Wire.begin(); 
 Serial.begin(9600,SERIAL_8N1); 
 printf_begin();     
 
}
 
void loop() {
 
 
  int x=ReadDistance();
  
  Serial.print(x);
  Serial.println(" mm");
 
}
 
int serial_putc( char c, struct __file * )
{
 Serial.write( c );
 return c;
}
 
void printf_begin(void)
{
 fdevopen( &serial_putc, 0 );
}
 
 
 
void SensorRead(unsigned char addr,unsigned char* datbuf,unsigned char cnt) 
{
 unsigned short result=0;
 // step 1: instruct sensor to read echoes
 Wire.beginTransmission(82); // transmit to device #82 (0x52)
 // the address specified in the datasheet is 164 (0xa4)
 // but i2c adressing uses the high 7 bits so it's 82
 Wire.write(byte(addr));   // sets distance data address (addr)
 Wire.endTransmission();   // stop transmitting
 // step 2: wait for readings to happen
 delay(1);          // datasheet suggests at least 30uS
 // step 3: request reading from sensor
 Wire.requestFrom(82, cnt);  // request cnt bytes from slave device #82 (0x52)
 // step 5: receive reading from sensor
 if (cnt <= Wire.available()) { // if two bytes were received
  *datbuf++ = Wire.read(); // receive high byte (overwrites previous reading)
  *datbuf++ = Wire.read(); // receive low byte as lower 8 bits
 }
}
 
int ReadDistance(){
  SensorRead(0x00,i2c_rx_buf,2);
  lenth_val=i2c_rx_buf[0];
  lenth_val=lenth_val<<8;
  lenth_val|=i2c_rx_buf[1];
  delay(300); 
  return lenth_val;
}

شماتیک اتصال ماژول به آردوینو :

 

Tags:
About Author: USER_4