این ماژول یک هدر برد چیپ TCA9548A می باشد . TCA9548A قابلیت کنترل تا هشت خروجی I2C را تنها از طریق یک باس I2C دارد . در ارتباط I2C هر چیپ یا ماژول دارای یک آدرس اختصاصی 7 بیتی می باشند . Master از طریق این آدرس ها با چیپ هایی که بر روی باس I2C قرار دارند ارتباط برقرار می کند . در این ارتباط نباید آدرس چیپ هایی که بر روی باس I2C قرار دارند تکراری باشد چرا که تداخل به وجود می آید . گاهی بعضی از چیپ ها همانند سنسور های دیجتالی که از طریق I2C کنترل می شوند دارای آدرس ثابت و غیر قابل تغییر هستند . در این مواقع می توان از ماژول TCA9548 استفاده نمود . این ماژول می تواند تا هشت ارتباط I2C را با آدرس های مشترک و یا متفاوت داشته باشد . به راحتی توسط این ماژول می توانید چندین OLED را توسط یک باس I2C کنترل کنید . یکی از مزیت های مهم این ماژول ، قابلیت تغییر آدرس I2C آن است .

 

 

مشخصات :

قابلیت کنترل هشت باس I2C از طریق یک باس I2C

دارای 8 آدرس مختلف I2C

ولتاژ کاری 1.8 ولت تا 5 ولت

فرکانس کاری تا 400KHz

 

 

این ماژول دارای 24 پین به صورت زیر است :

 

 

سه پین I2C Address جهت تغییر آدرس I2C برد می باشد که می توان آن ها را در حالت های زیر قرار داد :

مثال آردوینو :

/* Arduino I2C Multiplexer TCA9548A with two I2C Oled

Created by Yvan / https://Brainy-Bits.com

This code is in the public domain...
You can: copy it, use it, modify it, share it or just plain ignore it!
Thx!

*/

#include <U8glib.h>  // Library for OlED display https://github.com/olikraus/u8glib/

#include <I2CMux.h>  // Library for TCA9548A by Alvaro Ferran https://github.com/alvaroferran/I2C-multiplexer
#include <Wire.h>

#define I2CMulti_Addr 0x70 // Address of the I2C Multiplexer board

#define change_switch 10  // Tact switch used to select which OLED to use
#define increase_count_switch 11 // Tact switch used to increase the counter

int selected_oled=2; // Use to keep track of which I2C channel is selected on the Multiplexer

I2CMux I2CMulti(I2CMulti_Addr); // Init of the multiplexer library

int Oled1c=0;  // Counter variable for OLED #1
int Oled2c=0;  // Counter variable for OLED #2


U8GLIB_SSD1306_128X32 First_Oled(U8G_I2C_OPT_FAST); // Init of the OLED #1 using I2C
U8GLIB_SSD1306_128X32 Second_Oled(U8G_I2C_OPT_FAST); // Init of the OLED #2 using I2C

void setup() {

 Wire.begin();
 
// Using Input Pullups for the tact switches
 pinMode(change_switch, INPUT_PULLUP);
 pinMode(increase_count_switch, INPUT_PULLUP);

// Rotate screen 180 degrees on OLED, uncomment if required
 //u8gDHT.setRot180();

// Select font to use
 First_Oled.setFont(u8g_font_unifont);
 Second_Oled.setFont(u8g_font_unifont);
 
 I2CMulti.switchToBus(2); // Switch to multiplexer i2c channel #2
 First_Oled.setContrast(100); // Set oled contrast at startup

// Put stuff on OLED at startup  
 First_Oled.firstPage(); 
  do {
    First_Oled.drawStr( 88, 10, "|"); 
    First_Oled.drawStr( 0, 32, "Oled #");
    First_Oled.setPrintPos(50, 32);
    First_Oled.print(Oled1c, 1);
    First_Oled.drawStr( 88, 32, "|");
   } 
  while( First_Oled.nextPage() );

 I2CMulti.switchToBus(7);
 Second_Oled.setContrast(0);
 
 Second_Oled.firstPage(); 
  do {
    Second_Oled.drawStr( 88, 10, "|"); 
    Second_Oled.drawStr( 0, 32, "Oled #");
    Second_Oled.setPrintPos(50, 32);
    Second_Oled.print(Oled2c, 1);
    Second_Oled.drawStr( 88, 32, "|");
   }
  while( Second_Oled.nextPage() );

 I2CMulti.switchToBus(2); // Select i2c multiplexer channel to #2      
 
}


void loop() {

// if tact switch clicked change i2c channel
 if (digitalRead(change_switch) == LOW) {
  delay(200);
  
//change contrast and channel
 if (selected_oled == 2) {
   First_Oled.setContrast(0);
   I2CMulti.switchToBus(7);
   Second_Oled.setContrast(100);
   selected_oled=7;
  } else {
    Second_Oled.setContrast(0);
    I2CMulti.switchToBus(2);
    First_Oled.setContrast(100);
    selected_oled=2;    
  }
 }

// if tact switch clicked increase counter on selected OLED
 if (digitalRead(increase_count_switch) == LOW) {
  delay(50);
  if (selected_oled == 2) {
   Oled1c++;
   First_Oled.firstPage(); 
   do {
     First_Oled.drawStr( 88, 10, "|"); 
     First_Oled.drawStr( 0, 32, "Oled #");
     First_Oled.setPrintPos(50, 32);
     First_Oled.print(Oled1c, 1);
     First_Oled.drawStr( 88, 32, "|");
    } while( First_Oled.nextPage() );
  } else {
   Oled2c++;
   Second_Oled.firstPage(); 
   do {
     Second_Oled.drawStr( 88, 10, "|"); 
     Second_Oled.drawStr( 0, 32, "Oled #");
     Second_Oled.setPrintPos(50, 32);
     Second_Oled.print(Oled2c, 1);
     Second_Oled.drawStr( 88, 32, "|");
    } while( Second_Oled.nextPage() );
  }
 }

{

 

شماتیک مدار پروژه فوق :

Tags:
About Author: USER_4