اترنت یکی از راه های ارتباط بین کامپیوتر ها در شبکه های LAN است . این فناوری مبتنی بر Frame می باشد در واقع دیتا به صورت سریال و در قالب کاراکتر هایی ما بین کامپیوتر ها منتقل می گردد . در ارتباط اترنت از سوکت RJ45 و کابل های زوج به هم تابیده استفاده می شود . این شیلد بر پایه چیپ W5100 است که امکان ارتباط میکروکنترلر با شبکه را فراهم می کند . این شیلد دارای سوکت RJ45 می باشد که به راحتی می توان کابل های موسوم به کابل شبکه را به آن وصل کرد . همچنین این شیلد دارای یک اسلات SD کارت است که می توان از آن برای ذخیره دیتا و… استفاده کرد . این شیلد ارتباط آردوینو با اینترنت و شبکه های محلی را فراهم می سازد . ارتباط آردوینو با چیپ W5100 و SD کارت به صورت SPI است. می توان از این شیلد در پروژه های اینترنت اشیاء و همچنین دیتالاگر ها استفاده نمود .

نکته : چیپ W5100 در زمان فعالیت دارای دمای کاری بالایی می باشد . بهتر است از یک هیت سینک جهت خنک کردن آن استفاده کنید .

مشخصات :

دارای چیپ W5100 برای ارتباط با شبکه

دارای اسلات SD کارت

امکان نصب بر روی آردوینو UNO و MEGA

دارای سوکت RJ45 دارای

7 LED برای نمایش اتصال به شبکه ، ارسال ، دریافت و…

 

از شیلد اترنت می توان در پروژه های صنعتی و اینترنت اشیا استفاده نمود . به طور همزمان نمی توانید از شیلد LCD کاراکتری و شیلد اترنت استفاده کنید . برای این کار نیاز به تغییر سخت افزاری شیلد LCD خواهید داشت .

 

کد های راه اندازی توسط آردوینو :

شیلد اترنت را بر روی برد آردوینوی خود قرار دهید و آن را از طریق یک کابل شبکه به مودم خود متصل کنید . در این حالت کامیوتر شما باید از طریق وایفای یا کابل شبکه به همان مودم متصل باشد . سپس در محیط Serial monitor آردوینو IDE مقدار IP برد نشان داده می شود . این IP در مرورگر خود سرچ کنید .

 

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
};
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
 // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
 //Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
 //Ethernet.init(5);  // MKR ETH shield
 //Ethernet.init(0);  // Teensy 2.0
 //Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
 //Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
 //Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet

 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }
 Serial.println("Ethernet WebServer Example");

 // start the Ethernet connection and the server:
 Ethernet.begin(mac, ip);

 // Check for Ethernet hardware present
 if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
  Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware. :(");
  while (true) {
   delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
  }
 }
 if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
  Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
 }

 // start the server
 server.begin();
 Serial.print("server is at ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
 // listen for incoming clients
 EthernetClient client = server.available();
 if (client) {
  Serial.println("new client");
  // an http request ends with a blank line
  bool currentLineIsBlank = true;
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
    // if you've gotten to the end of the line (received a newline
    // character) and the line is blank, the http request has ended,
    // so you can send a reply
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
     // send a standard http response header
     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
     client.println("Content-Type: text/html");
     client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
     client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
     client.println();
     client.println("<!DOCTYPE HTML>");
     client.println("<html>");
     // output the value of each analog input pin
     for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
      int sensorReading = analogRead(analogChannel);
      client.print("analog input ");
      client.print(analogChannel);
      client.print(" is ");
      client.print(sensorReading);
      client.println("<br />");
     }
     client.println("</html>");
     break;
    }
    if (c == '\n') {
     // you're starting a new line
     currentLineIsBlank = true;
    } else if (c != '\r') {
     // you've gotten a character on the current line
     currentLineIsBlank = false;
    }
   }
  }
  // give the web browser time to receive the data
  delay(1);
  // close the connection:
  client.stop();
  Serial.println("client disconnected");
 }
}

 

 

Tags:
About Author: USER_4