D1 Mini یک برد توسعه اینترنت اشیاء مبتنی بر ESP8266 می باشد . این برد با پشتیبانی از شیلد های مختلف یکی از پرطرفدار ترین برد های IoT به حساب می آید . یکی از شیلد های کاربردی این برد شیلد OLED می باشد . برد روی این شیلد یک OLED 0.66 اینچی وجود دارد که می توان از آن برای نمایش پارامتر های مختلف استفاده کرد . در اغلب پروژه ها از واحد UART و همچنین Serial monitor  آردوینو IDE جهت نمایش وضعیت های مختلف مازول همچون کانکت شدن با وایفای و… استفاده می شود . اما به راحتی توسط شیلد می توانید وضیت های مختلف و مقادبر پارامتر ها را نمایش دهید .

OLED قرار گرفته بر روی این شیلد دارای رابط I2C می باشد که پین های SCL و SDA آن به ترتیب به پین های D1 و D2 برد متصل هستند .

 

برنامه راه اندازی با برد D1 Mini :

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
 
// SCL GPIO5
// SDA GPIO4
#define OLED_RESET 0 // GPIO0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
 
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
 
 
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16
 
 
void setup()  {
 Serial.begin(9600);
 
 // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 64x48)
 // init done
 
 display.display();
 delay(2000);
 
 // Clear the buffer.
 display.clearDisplay();
 
 // text display tests
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,0);
 display.println("Hello, world!");
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();
 
}
 
 
void loop() {
 
}

ابتدا کتابخانه وارد شده در کد های بالا را نصب و سپس برنامه را کامپایل و بر روی برد D1 Mini خود پروگرام کنید .

 

Tags:
About Author: USER_4