AM2321 یک سنسور دما و رطوبت با دقت بالا است . این سنسر به صورت کالیبر شده می باشد که داده هار را از طریق رابط I2C و یا رابط یک سیمه در اختیار MCU قرار می دهد . در داخل این سنسور از یک رطوبت سنج خازنی که عملکرد خطی در بازه 20 تا 60 درصدی دارد . از این سنسور می توان در تجهیزات IoT ، دستگاه های جوجه کشی ، تجهیزات کشاورزی و… استفاده نمود . این سنسور دارای یک mcu داخلی است که مقادیر دما و رطوبت را در سریع ترین زمان در خروجی قرار دهد .

در شکل زیر پایه های AM2321 نشان داده شده است :

 

برنامه راه اندازی توسط آردوینو :

#include <DHT.h>

#define DHTPIN2 2   
#define DHTPIN4 4  

#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2301, AM2321)

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 3 of the sensor to GROUND (AM2321)
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND


// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE);
DHT dht4(DHTPIN4, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("Using 2 DHTxx sensors!");
 Serial.println(" --2: 2302-- --4: 2321--");
 Serial.println(" Temp, Humid, Temp, Humid");
 
 dht2.begin();
 dht4.begin();
}

void loop() {
 // Wait a few seconds between measurements.
 delay(2000);

 Serial.print( dht2.readTemperature() );
 Serial.print(", ");
 Serial.print( dht2.readHumidity() );
 Serial.print(", ");
 Serial.print( dht4.readTemperature() );
 Serial.print(", ");
 Serial.println( dht4.readHumidity() );
}

 

در برنامه فوق از رابط یک سیمه استفاده شده است لذا پین SCL ماژول را به پین 2 آردوینو متصل کنید . پین SDA را هم به GND متصل نمایید .

 

Tags:
About Author: USER_4