در این پروژه از ماژول MPU6050 جهت اندازه گیری زاویه ژایرو برای نمایش وضعیت افق و قطب نما در ربات های پرنده استفاده می شود . این پروژه می تواند در کنترل ربات های پروازی بسیار کار آمد باشد . ماژولMPU6050 که در این پروژه به کار رفته است یکی از مقرون به صرفه ترین ماژول های مبتنی بر MEMS جهت اندازی گیری شتاب و زاویه ژایرو می باشد . MPU6050 قابلیت اندازه گیری شتاب با دقت های 2 ، 4 ، 8 و 16 g را در سه جهت مجور های x,y و z را دارد . همچنین زاویه ژایرو نسبت به سه محور مختصات را به دست می دهد . رابط ارتباطی این ماژول I2C است که می توان آن را تنها از طریق پین های SDA و SCL کنترل نمود . MPU6050 دارای 1 کیلوبایت حافظه FIFO است که می توان از آن برای ذخیره داده در هنگامی که MCU نمی تواند مقادیر را از سنسور دریافت کند ، اسنتفاده کرد .

این پروژه شامل دو قسمت برنامه آردوینو و برنامه پروسسینگ است که در سمت کامپیوتر اجرا می شود . پراسسینگ یک محیط برنامه نویسی بصری بر پایه کتابخانه های منبع باز است که از آن برای ساخت محیط های گرافیکی می باشد . در IDE پراسسینگ از زبان برنامه نویسی جاوا استفاده می شود . در این پروژه قسمت های بصری که در سمت کامپیوتر اجرا می شوند با این زبان نوشته شده اند . برای اجرا برنامه نوشته شده پراسسینگ کافیست پس از دانلود پراسسینگ از اینجا آن را اجرا و سپس پروژه خود را باز کرده و آن را اجرا کنید . محیط پراسسینگ کاملا شبیه به محیط آردوینو IDE می باشد .

 

در شکل زیر نحوه شماتیک پروژه نشان داده شده است :

کد های آردوینو :

#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
  #include "Wire.h"
#endif

MPU6050 mpu;
#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
#define LED_PIN 13 
bool blinkState = false;

// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus;  // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus;   // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize;  // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount;   // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

// orientation/motion vars
Quaternion q;      // [w, x, y, z]     quaternion container
VectorInt16 aa;     // [x, y, z]      accel sensor measurements
VectorInt16 aaReal;   // [x, y, z]      gravity-free accel sensor measurements
VectorInt16 aaWorld;  // [x, y, z]      world-frame accel sensor measurements
VectorFloat gravity;  // [x, y, z]      gravity vector
float euler[3];     // [psi, theta, phi]  Euler angle container
float ypr[3];      // [yaw, pitch, roll]  yaw/pitch/roll container and gravity vector

// packet structure for InvenSense teapot demo
uint8_t teapotPacket[14] = { '$', 0x02, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0x00, 0x00, '\r', '\n' };

// ================================================================
// ===        INTERRUPT DETECTION ROUTINE        ===
// ================================================================

volatile bool mpuInterrupt = false;   // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady() {
  mpuInterrupt = true;
}

// ================================================================
// ===           INITIAL SETUP            ===
// ================================================================

void setup() {
  // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
  #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
    Wire.begin();
    TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)
  #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
    Fastwire::setup(400, true);
  #endif

  // initialize serial communication
  // (115200 chosen because it is required for Teapot Demo output, but it's
  // really up to you depending on your project)
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately
  mpu.initialize();
  devStatus = mpu.dmpInitialize();

  // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
  mpu.setXGyroOffset(220);
  mpu.setYGyroOffset(76);
  mpu.setZGyroOffset(-85);
  mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip

  // make sure it worked (returns 0 if so)
  if (devStatus == 0) {
    mpu.setDMPEnabled(true);

    // enable Arduino interrupt detection
    //Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
    attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

    // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
    //Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
    dmpReady = true;

    // get expected DMP packet size for later comparison
    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
  } else {
    
    Serial.print(devStatus);
    Serial.println(F(")"));
  }

  // configure LED for output
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

// ================================================================
// ===          MAIN PROGRAM LOOP           ===
// ================================================================

void loop() {
  // if programming failed, don't try to do anything
  if (!dmpReady) return;

  // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
  while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
 
  }

  // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
  mpuInterrupt = false;
  mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

  // get current FIFO count
  fifoCount = mpu.getFIFOCount();

  // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
  if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
    // reset so we can continue cleanly
    mpu.resetFIFO();
    //Serial.println(F("FIFO overflow!"));

  // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
  } else if (mpuIntStatus & 0x02) {
    // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
    while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();

    // read a packet from FIFO
    mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
    
    // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
    // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
    fifoCount -= packetSize;

    #ifdef OUTPUT_READABLE_QUATERNION
      // display quaternion values in easy matrix form: w x y z
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
      Serial.print("quat\t");
      Serial.print(q.w);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(q.x);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(q.y);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(q.z);
    #endif

    #ifdef OUTPUT_READABLE_EULER
      // display Euler angles in degrees
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetEuler(euler, &q);
      Serial.print("euler\t");
      Serial.print(euler[0] * 180/M_PI);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(euler[1] * 180/M_PI);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(euler[2] * 180/M_PI);
    #endif

    #ifdef OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
      // display Euler angles in degrees
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
      mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
      //Serial.print("Phi: ");
      Serial.print(ypr[2] * 18/M_PI);
      //Serial.print("\t theta: ");
      Serial.print(" ");
      Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);
      //Serial.print("\t Psi: ");
      Serial.print(" ");
      Serial.println(ypr[0] * 180/M_PI);
      //delay(100);
    #endif

    #ifdef OUTPUT_READABLE_REALACCEL
      // display real acceleration, adjusted to remove gravity
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
      mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);
      Serial.print("areal\t");
      Serial.print(aaReal.x);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(aaReal.y);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(aaReal.z);
    #endif

    #ifdef OUTPUT_READABLE_WORLDACCEL
      // display initial world-frame acceleration, adjusted to remove gravity
      // and rotated based on known orientation from quaternion
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
      mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);
      mpu.dmpGetLinearAccelInWorld(&aaWorld, &aaReal, &q);
      Serial.print("aworld\t");
      Serial.print(aaWorld.x);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(aaWorld.y);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(aaWorld.z);
    #endif
  
    #ifdef OUTPUT_TEAPOT
      // display quaternion values in InvenSense Teapot demo format:
      teapotPacket[2] = fifoBuffer[0];
      teapotPacket[3] = fifoBuffer[1];
      teapotPacket[4] = fifoBuffer[4];
      teapotPacket[5] = fifoBuffer[5];
      teapotPacket[6] = fifoBuffer[8];
      teapotPacket[7] = fifoBuffer[9];
      teapotPacket[8] = fifoBuffer[12];
      teapotPacket[9] = fifoBuffer[13];
      Serial.write(teapotPacket, 14);
      teapotPacket[11]++; // packetCount, loops at 0xFF on purpose
    #endif

    // blink LED to indicate activity
    blinkState = !blinkState;
    digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
  }
}

 

برنامه پراسسینگ :

import org.firmata.*;
import cc.arduino.*;

//Thanks to Adrian Fernandez for the beta-version
//Modified and updated as per latest IDE by Aritro Mukherjee (April,2016)
//Check the detailed tutorial @ www.hackster.io/Aritro
// Sensor used while demonstration (MPU-6050,6DOF)

import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;

int W=1400; //My Laptop's screen width 
int H=700; //My Laptop's screen height 
float Pitch; 
float Bank; 
float Azimuth; 
float ArtificialHoizonMagnificationFactor=0.7; 
float CompassMagnificationFactor=0.85; 
float SpanAngle=120; 
int NumberOfScaleMajorDivisions; 
int NumberOfScaleMinorDivisions; 
PVector v1, v2; 


Serial port;
float Phi;  //Dimensional axis
float Theta;
float Psi;

void setup() 
{ 
 size(W, H); 
 rectMode(CENTER); 
 smooth(); 
 strokeCap(SQUARE);//Optional 
 
 println(Serial.list()); //Shows your connected serial ports
 port = new Serial(this, "COMx", 115200); //در این قسمت پورتی که آردوینو به آن متصل است را وارد کنید
 //Up there you should select port which arduino connected and same baud rate.
 port.bufferUntil('\n'); 
}
void draw() 
{ 
 background(0); 
 translate(W/4, H/2.1); 
 MakeAnglesDependentOnMPU6050(); 
 Horizon(); 
 rotate(-Bank); 
 PitchScale(); 
 Axis(); 
 rotate(Bank); 
 Borders(); 
 Plane(); 
 ShowAngles(); 
 Compass(); 
 ShowAzimuth(); 
}
void serialEvent(Serial port) //Reading the datas by Processing.
{
  String input = port.readStringUntil('\n');
 if(input != null){
  input = trim(input);
 String[] values = split(input, " ");
 if(values.length == 3){
 float phi = float(values[0]);
 float theta = float(values[1]); 
 float psi = float(values[2]); 
 print(phi);
 print(theta);
 println(psi);
 Phi = phi;
 Theta = theta;
 Psi = psi;
  }
 }
}
void MakeAnglesDependentOnMPU6050() 
{ 
 Bank =-Phi/5; 
 Pitch=Theta*10; 
 Azimuth=Psi;
}
void Horizon() 
{ 
 scale(ArtificialHoizonMagnificationFactor); 
 noStroke(); 
 fill(0, 180, 255); 
 rect(0, -100, 900, 1000); 
 fill(95, 55, 40); 
 rotate(-Bank); 
 rect(0, 400+Pitch, 900, 800); 
 rotate(Bank); 
 rotate(-PI-PI/6); 
 SpanAngle=120; 
 NumberOfScaleMajorDivisions=12; 
 NumberOfScaleMinorDivisions=24; 
 CircularScale(); 
 rotate(PI+PI/6); 
 rotate(-PI/6); 
 CircularScale(); 
 rotate(PI/6); 
}
void ShowAzimuth() 
{ 
 fill(50); 
 noStroke(); 
 rect(20, 470, 440, 50); 
 int Azimuth1=round(Azimuth); 
 textAlign(CORNER); 
 textSize(35); 
 fill(255); 
 text("Azimuth: "+Azimuth1+" Deg", 80, 477, 500, 60); 
 textSize(40);
 fill(25,25,150);
 text("FLIGHT SIMULATOR", -350, 477, 500, 60); 
}
void Compass() 
{ 
 translate(2*W/3, 0); 
 scale(CompassMagnificationFactor); 
 noFill(); 
 stroke(100); 
 strokeWeight(80); 
 ellipse(0, 0, 750, 750); 
 strokeWeight(50); 
 stroke(50); 
 fill(0, 0, 40); 
 ellipse(0, 0, 610, 610); 
 for (int k=255;k>0;k=k-5) 
 { 
  noStroke(); 
  fill(0, 0, 255-k); 
  ellipse(0, 0, 2*k, 2*k); 
 } 
 strokeWeight(20); 
 NumberOfScaleMajorDivisions=18; 
 NumberOfScaleMinorDivisions=36; 
 SpanAngle=180; 
 CircularScale(); 
 rotate(PI); 
 SpanAngle=180; 
 CircularScale(); 
 rotate(-PI); 
 fill(255); 
 textSize(60); 
 textAlign(CENTER); 
 text("W", -375, 0, 100, 80); 
 text("E", 370, 0, 100, 80); 
 text("N", 0, -365, 100, 80); 
 text("S", 0, 375, 100, 80); 
 textSize(30); 
 text("COMPASS", 0, -130, 500, 80); 
 rotate(PI/4); 
 textSize(40); 
 text("NW", -370, 0, 100, 50); 
 text("SE", 365, 0, 100, 50); 
 text("NE", 0, -355, 100, 50); 
 text("SW", 0, 365, 100, 50); 
 rotate(-PI/4); 
 CompassPointer(); 
}
void CompassPointer() 
{ 
 rotate(PI+radians(Azimuth)); 
 stroke(0); 
 strokeWeight(4); 
 fill(100, 255, 100); 
 triangle(-20, -210, 20, -210, 0, 270); 
 triangle(-15, 210, 15, 210, 0, 270); 
 ellipse(0, 0, 45, 45);  
 fill(0, 0, 50); 
 noStroke(); 
 ellipse(0, 0, 10, 10); 
 triangle(-20, -213, 20, -213, 0, -190); 
 triangle(-15, -215, 15, -215, 0, -200); 
 rotate(-PI-radians(Azimuth)); 
}
void Plane() 
{ 
 fill(0); 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0, 255, 0); 
 triangle(-20, 0, 20, 0, 0, 25); 
 rect(110, 0, 140, 20); 
 rect(-110, 0, 140, 20); 
}
void CircularScale() 
{ 
 float GaugeWidth=800; 
 textSize(GaugeWidth/30); 
 float StrokeWidth=1; 
 float an; 
 float DivxPhasorCloser; 
 float DivxPhasorDistal; 
 float DivyPhasorCloser; 
 float DivyPhasorDistal; 
 strokeWeight(2*StrokeWidth); 
 stroke(255);
 float DivCloserPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/9-StrokeWidth; 
 float DivDistalPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/7.5-StrokeWidth;
 for (int Division=0;Division<NumberOfScaleMinorDivisions+1;Division++) 
 { 
  an=SpanAngle/2+Division*SpanAngle/NumberOfScaleMinorDivisions; 
  DivxPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*cos(radians(an)); 
  DivxPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*cos(radians(an)); 
  DivyPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*sin(radians(an)); 
  DivyPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*sin(radians(an));  
  line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal); 
 }
 DivCloserPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/10-StrokeWidth; 
 DivDistalPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/7.4-StrokeWidth;
 for (int Division=0;Division<NumberOfScaleMajorDivisions+1;Division++) 
 { 
  an=SpanAngle/2+Division*SpanAngle/NumberOfScaleMajorDivisions; 
  DivxPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*cos(radians(an)); 
  DivxPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*cos(radians(an)); 
  DivyPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*sin(radians(an)); 
  DivyPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*sin(radians(an)); 
  if (Division==NumberOfScaleMajorDivisions/2|Division==0|Division==NumberOfScaleMajorDivisions) 
  { 
   strokeWeight(15); 
   stroke(0); 
   line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal); 
   strokeWeight(8); 
   stroke(100, 255, 100); 
   line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal); 
  } 
  else 
  { 
   strokeWeight(3); 
   stroke(255); 
   line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal); 
  } 
 } 
}
void Axis() 
{ 
 stroke(255, 0, 0); 
 strokeWeight(3); 
 line(-115, 0, 115, 0); 
 line(0, 280, 0, -280); 
 fill(100, 255, 100); 
 stroke(0); 
 triangle(0, -285, -10, -255, 10, -255); 
 triangle(0, 285, -10, 255, 10, 255); 
}
void ShowAngles() 
{ 
 textSize(30); 
 fill(50); 
 noStroke(); 
 rect(-150, 400, 280, 40); 
 rect(150, 400, 280, 40); 
 fill(255); 
 Pitch=Pitch/5; 
 int Pitch1=round(Pitch); 
 text("Pitch: "+Pitch1+" Deg", -20, 411, 500, 60); 
 text("Bank: "+Bank*100+" Deg", 280, 411, 500, 60); 
}
void Borders() 
{ 
 noFill(); 
 stroke(0); 
 strokeWeight(400); 
 rect(0, 0, 1100, 1100); 
 strokeWeight(200); 
 ellipse(0, 0, 1000, 1000); 
 fill(0); 
 noStroke(); 
 rect(4*W/5, 0, W, 2*H); 
 rect(-4*W/5, 0, W, 2*H); 
}
void PitchScale() 
{ 
 stroke(255); 
 fill(255); 
 strokeWeight(3); 
 textSize(24); 
 textAlign(CENTER); 
 for (int i=-4;i<5;i++) 
 { 
  if ((i==0)==false) 
  { 
   line(110, 50*i, -110, 50*i); 
  } 
  text(""+i*10, 140, 50*i, 100, 30); 
  text(""+i*10, -140, 50*i, 100, 30); 
 } 
 textAlign(CORNER); 
 strokeWeight(2); 
 for (int i=-9;i<10;i++) 
 { 
  if ((i==0)==false) 
  {  
   line(25, 25*i, -25, 25*i); 
  } 
 } 
}

 

 

Tags:
About Author: USER_4