ماژول MAX30102 در واقع یک برد راه انداز سنسور MAX30102 می باشد . این سنسور قابلیت اندازه گیری تغیرات رنگ پوست را دارد که می توان از این قابلیت برای اندازه گیری اکسیژن موجود در خون استفاده کرد . به طور کلی سنسور های MAX30102/105/100 دارای عملکردی مشابه هستند و تنها در حساسیت اندازه گیری با همدیگر متفاوت اند . رابط ارتباطی این سنسور های I2C می باشد که به راحتی می توانید با استفاده از کتابخانه Wire.h و ارسال کامند ها ماژول را راه اندازی کنید . در این پروژه قصد داریم با استفاده از ماژول MAX30102 و نمایشگر OLED سایز 0.91 اینچی یک پالس اکسیمتر کوچک بسازیم . با خلاقیت خودتان و اضافه کردن ماژول های دیگر می توانید یک پالس اکسیمتر پرتابل بسازید . در تصویر زیر شماتیک پروژه نشان داده شده است :

کد های آردوینو :

/* This code works with MAX30102 + 128x32 OLED i2c + Buzzer and Arduino UNO
 * It's displays the Average BPM on the screen, with an animation and a buzzer sound
 * everytime a heart pulse is detected
 * It's a modified version of the HeartRate library example
 * Refer to www.surtrtech.com for more details or SurtrTech YouTube channel
 */

#include <Adafruit_GFX.h>    //OLED libraries
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"      //MAX3010x library
#include "heartRate.h"     //Heart rate calculating algorithm

MAX30105 particleSensor;

const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int beatAvg;

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET  -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display)

static const unsigned char PROGMEM logo2_bmp[] =
{ 0x03, 0xC0, 0xF0, 0x06, 0x71, 0x8C, 0x0C, 0x1B, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x02, 0x10, 0x0C, 0x03, 0x10,       //Logo2 and Logo3 are two bmp pictures that display on the OLED if called
0x04, 0x01, 0x10, 0x04, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0x40, 0x01, 0x10, 0xC0, 0x03, 0x08, 0x88,
0x02, 0x08, 0xB8, 0x04, 0xFF, 0x37, 0x08, 0x01, 0x30, 0x18, 0x01, 0x90, 0x30, 0x00, 0xC0, 0x60,
0x00, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x31, 0x80, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, };

static const unsigned char PROGMEM logo3_bmp[] =
{ 0x01, 0xF0, 0x0F, 0x80, 0x06, 0x1C, 0x38, 0x60, 0x18, 0x06, 0x60, 0x18, 0x10, 0x01, 0x80, 0x08,
0x20, 0x01, 0x80, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x03,
0x80, 0x00, 0x08, 0x01, 0x80, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00,
0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x80, 0x00, 0x14, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00, 0x40, 0x10, 0x12, 0x00,
0x7E, 0x1F, 0x23, 0xFE, 0x03, 0x31, 0xA0, 0x04, 0x01, 0xA0, 0xA0, 0x0C, 0x00, 0xA0, 0xA0, 0x08,
0x00, 0x60, 0xE0, 0x10, 0x00, 0x20, 0x60, 0x20, 0x06, 0x00, 0x40, 0x60, 0x03, 0x00, 0x40, 0xC0,
0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00 };


void setup() { 
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Start the OLED display
 display.display();
 delay(3000);
 // Initialize sensor
 particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST); //Use default I2C port, 400kHz speed
 particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
 particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running

}

void loop() {
 long irValue = particleSensor.getIR();  //Reading the IR value it will permit us to know if there's a finger on the sensor or not
                      //Also detecting a heartbeat
if(irValue > 7000){                      //If a finger is detected
  display.clearDisplay();                  //Clear the display
  display.drawBitmap(5, 5, logo2_bmp, 24, 21, WHITE);    //Draw the first bmp picture (little heart)
  display.setTextSize(2);                  //Near it display the average BPM you can display the BPM if you want
  display.setTextColor(WHITE); 
  display.setCursor(50,0);        
  display.println("BPM");       
  display.setCursor(50,18);        
  display.println(beatAvg); 
  display.display();
  
 if (checkForBeat(irValue) == true)            //If a heart beat is detected
 {
  display.clearDisplay();                //Clear the display
  display.drawBitmap(0, 0, logo3_bmp, 32, 32, WHITE);  //Draw the second picture (bigger heart)
  display.setTextSize(2);                //And still displays the average BPM
  display.setTextColor(WHITE);       
  display.setCursor(50,0);        
  display.println("BPM");       
  display.setCursor(50,18);        
  display.println(beatAvg); 
  display.display();
  tone(3,1000);                    //And tone the buzzer for a 100ms you can reduce it it will be better
  delay(100);
  noTone(3);                     //Deactivate the buzzer to have the effect of a "bip"
  //We sensed a beat!
  long delta = millis() - lastBeat;          //Measure duration between two beats
  lastBeat = millis();

  beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);      //Calculating the BPM

  if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)        //To calculate the average we strore some values (4) then do some math to calculate the average
  {
   rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
   rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable

   //Take average of readings
   beatAvg = 0;
   for (byte x = 0 ; x < RATE_SIZE ; x++)
    beatAvg += rates[x];
   beatAvg /= RATE_SIZE;
  }
 }

}
 if (irValue < 7000){    //If no finger is detected it inform the user and put the average BPM to 0 or it will be stored for the next measure
   beatAvg=0;
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(1);          
   display.setTextColor(WHITE);       
   display.setCursor(30,5);        
   display.println("Please Place "); 
   display.setCursor(30,15);
   display.println("your finger "); 
   display.display();
   noTone(3);
   }

}

ابتدا کتابخانه هایی که در ابتدای برنامه وارد شده اند را باید نصب کنید .

Tags:
About Author: USER_4