ماژول TEA5767 یک رادیو FM دیجیتالی با قابلیت کنترل از طریق I2C می باشد . این ماژول توانایی دریافت باند فرکانسی 76MHz تا 108MHz را دارد . ما در این آموزش از برد راه انداز TEA5767 استفاده خواهیم کرد .برد راه اندای TEA5767 علاوه بر آنتن ، دارای جک 3.5 میلی متری خروجی صدا است که می توان آن را به یک آمپلی فایر متصل نمود . همچنین از یک LCD گرافیکی Nokia 5110 برای نمایش فرکانس استفاده می شود . با توسعه این پروژه می توانید به راحتی یک رادیو پرتابل با باتری بسازید.

در شکل زیر شماتیک پروژه نشان داده شده است :

در این پروژه از دو ولوم 10k برای تغیر فرکانس و همچنین حجم صدا استفاده شده است . در خروجی این مدار می توانید از هر آمپلی فایری استفاده کنید .

 

کد های آردوینو :

#include <TEA5767N.h> //https://github.com/mroger/TEA5767
#include <LCD5110_Graph.h> //http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=48

LCD5110 lcd(8,9,10,12,11);
TEA5767N radio = TEA5767N();

extern unsigned char BigNumbers[];
extern unsigned char TinyFont[];

extern uint8_t splash[];
extern uint8_t signal5[];
extern uint8_t signal4[];
extern uint8_t signal3[];
extern uint8_t signal2[];
extern uint8_t signal1[];

int analogPin = 0;
int val = 0; 
int frequencyInt = 0;
float frequency = 0;
float previousFrequency = 0;
int signalStrength = 0;

void setup() 
{
 radio.setMonoReception();
 radio.setStereoNoiseCancellingOn();
 initScreen();
 showSplashScreen();
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 
 for(int i;i<30;i++)
 {
   val = val + analogRead(analogPin); 
   delay(1);
 }
 
 val = val/30;
 frequencyInt = map(val, 2, 1014, 8700, 10700); //Analog value to frequency from 87.0 MHz to 107.00 MHz 
 float frequency = frequencyInt/100.0f;

 if(frequency - previousFrequency >= 0.1f || previousFrequency - frequency >= 0.1f)
 {
  lcd.clrScr();
  radio.selectFrequency(frequency);
  printSignalStrength();
  printStereo();
  printFrequency(frequency);
  previousFrequency = frequency;  
 }
 
 lcd.clrScr();
 printSignalStrength();
 printStereo();
 printFrequency(frequency);
 delay(50); 
 val = 0; 
}

void initScreen()
{
 lcd.InitLCD();
 lcd.setFont(BigNumbers);
 lcd.clrScr();
}

void showSplashScreen()
{
 lcd.drawBitmap(0, 0, splash, 84, 48);
 lcd.update(); 
 delay(3000);
 lcd.clrScr();
 lcd.update();
}

void printFrequency(float frequency)
{
 String frequencyString = String(frequency,1);
 if(frequencyString.length() == 4)
 {
  lcd.setFont(BigNumbers);
  lcd.print(frequencyString,14,12);
  lcd.update();
 }
 else
 {
  lcd.setFont(BigNumbers);
  lcd.print(frequencyString,0,12);
  lcd.update();
 }
}
void printStereo()
{
  boolean isStereo = radio.isStereo();
   if(isStereo)
  {
   lcd.setFont(TinyFont);
   lcd.print("STEREO",55,2);
  }
}

void printSignalStrength()
{
 signalStrength = radio.getSignalLevel();
 String signalStrenthString = String(signalStrength);
 if(signalStrength >=15)
 {
  lcd.drawBitmap(1, 1, signal5, 17 , 6);
 }else if(signalStrength >=11 && signalStrength <15)
 {
  lcd.drawBitmap(1, 1, signal4, 17 , 6);
 }
 else if(signalStrength >=9 && signalStrength <11)
 {
  lcd.drawBitmap(1, 1, signal3, 17 , 6);
 }
  else if(signalStrength >=7 && signalStrength <9)
 {
  lcd.drawBitmap(1, 1, signal2, 17 , 6);
 }
  else if(signalStrength <7)
 {
  lcd.drawBitmap(1, 1, signal1, 17 , 6);
 }
}

در این پروژه از کتابخانه های زیر استفاده شده است :

https://github.com/mroger/TEA5767/archive/master.zip

LCD5110_Graph.h

Tags:
About Author: USER_4