پروژه جذاب بازی پرش از موانع با آردوینو !

نمایشگر های کاراکتری کاربرد فراوانی در سیستم های نهفته دارند . از این نمایشگرها جهت نشان دارد پارامتر های مختلف سیستم ، رابط های گرافیکی و… استفاده می شود . با وجود معایبی همچون سرعت پایین ، از این نمایشگر ها به دلیل قیمت ارزان بسیار استفاده می شود . پروژه زیر یک بازی جذاب با آردوینو و نمایشگر کاراکتری می باشد . می توانید از الگو های به کار رفته در این بازی ، برای راه اندازی نمایشگر های کاراکتری و همچنین نمایش کاراکتر های دلخواه استفاده کنید .

 

ابتدا کد های زیر را بر روی برد آردوینو خود آپلود و سپس بر اساس شماتیک نمایشگر را به آردوینو متصل کنید . دقت داشته باشد که در این پروژه از وقفه خارجی استفاده شده است لذا برای اجرای این برنامه توسط شیلد LCD 2×16 نیاز به تغییر سخت افزاری شیلد خواهید داشت .

 

کد های آردوینو :

#include <LiquidCrystal.h>

#define PIN_BUTTON 2
#define PIN_AUTOPLAY 1
#define PIN_READWRITE 10
#define PIN_CONTRAST 12

#define SPRITE_RUN1 1
#define SPRITE_RUN2 2
#define SPRITE_JUMP 3
#define SPRITE_JUMP_UPPER '.'     // Use the '.' character for the head
#define SPRITE_JUMP_LOWER 4
#define SPRITE_TERRAIN_EMPTY ' '   // User the ' ' character
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID 5
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT 6
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT 7

#define HERO_HORIZONTAL_POSITION 1  // Horizontal position of hero on screen

#define TERRAIN_WIDTH 16
#define TERRAIN_EMPTY 0
#define TERRAIN_LOWER_BLOCK 1
#define TERRAIN_UPPER_BLOCK 2

#define HERO_POSITION_OFF 0     // Hero is invisible
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_1 1 // Hero is running on lower row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 2 //               (pose 2)

#define HERO_POSITION_JUMP_1 3    // Starting a jump
#define HERO_POSITION_JUMP_2 4    // Half-way up
#define HERO_POSITION_JUMP_3 5    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_4 6    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_5 7    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_6 8    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_7 9    // Half-way down
#define HERO_POSITION_JUMP_8 10   // About to land

#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 11 // Hero is running on upper row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_2 12 //               (pose 2)

LiquidCrystal lcd(11, 9, 6, 5, 4, 3);
static char terrainUpper[TERRAIN_WIDTH + 1];
static char terrainLower[TERRAIN_WIDTH + 1];
static bool buttonPushed = false;

void initializeGraphics(){
 static byte graphics[] = {
  // Run position 1
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B01110,
  B11100,
  B01100,
  B11010,
  B10011,
  // Run position 2
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B01100,
  B01100,
  B01100,
  B01100,
  B01110,
  // Jump
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B11110,
  B01101,
  B11111,
  B10000,
  B00000,
  // Jump lower
  B11110,
  B01101,
  B11111,
  B10000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  // Ground
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  // Ground right
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  // Ground left
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
 };
 int i;
 // Skip using character 0, this allows lcd.print() to be used to
 // quickly draw multiple characters
 for (i = 0; i < 7; ++i) {
   lcd.createChar(i + 1, &graphics[i * 8]);
 }
 for (i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
  terrainUpper[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
  terrainLower[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 }
}

// Slide the terrain to the left in half-character increments
//
void advanceTerrain(char* terrain, byte newTerrain){
 for (int i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
  char current = terrain[i];
  char next = (i == TERRAIN_WIDTH-1) ? newTerrain : terrain[i+1];
  switch (current){
   case SPRITE_TERRAIN_EMPTY:
    terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_SOLID) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT : SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID:
    terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT : SPRITE_TERRAIN_SOLID;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT:
    terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_SOLID;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT:
    terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
    break;
  }
 }
}

bool drawHero(byte position, char* terrainUpper, char* terrainLower, unsigned int score) {
 bool collide = false;
 char upperSave = terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 char lowerSave = terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 byte upper, lower;
 switch (position) {
  case HERO_POSITION_OFF:
   upper = lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_LOWER_1:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_RUN1;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_LOWER_2:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_RUN2;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_1:
  case HERO_POSITION_JUMP_8:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_JUMP;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_2:
  case HERO_POSITION_JUMP_7:
   upper = SPRITE_JUMP_UPPER;
   lower = SPRITE_JUMP_LOWER;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_3:
  case HERO_POSITION_JUMP_4:
  case HERO_POSITION_JUMP_5:
  case HERO_POSITION_JUMP_6:
   upper = SPRITE_JUMP;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_UPPER_1:
   upper = SPRITE_RUN1;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_UPPER_2:
   upper = SPRITE_RUN2;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
 }
 if (upper != ' ') {
  terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upper;
  collide = (upperSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 if (lower != ' ') {
  terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lower;
  collide |= (lowerSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 
 byte digits = (score > 9999) ? 5 : (score > 999) ? 4 : (score > 99) ? 3 : (score > 9) ? 2 : 1;
 
 // Draw the scene
 terrainUpper[TERRAIN_WIDTH] = '\0';
 terrainLower[TERRAIN_WIDTH] = '\0';
 char temp = terrainUpper[16-digits];
 terrainUpper[16-digits] = '\0';
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(terrainUpper);
 terrainUpper[16-digits] = temp; 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(terrainLower);
 
 lcd.setCursor(16 - digits,0);
 lcd.print(score);

 terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upperSave;
 terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lowerSave;
 return collide;
}

// Handle the button push as an interrupt
void buttonPush() {
 buttonPushed = true;
}

void setup(){
 pinMode(PIN_READWRITE, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_READWRITE, LOW);
 pinMode(PIN_CONTRAST, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_CONTRAST, LOW);
 pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
 digitalWrite(PIN_BUTTON, HIGH);
 pinMode(PIN_AUTOPLAY, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, HIGH);
 
 // Digital pin 2 maps to interrupt 0
 attachInterrupt(0/*PIN_BUTTON*/, buttonPush, FALLING);
 
 initializeGraphics();
 
 lcd.begin(16, 2);
}

void loop(){
 static byte heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
 static byte newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
 static byte newTerrainDuration = 1;
 static bool playing = false;
 static bool blink = false;
 static unsigned int distance = 0;
 
 if (!playing) {
  drawHero((blink) ? HERO_POSITION_OFF : heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3);
  if (blink) {
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Press Start");
  }
  delay(250);
  blink = !blink;
  if (buttonPushed) {
   initializeGraphics();
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
   playing = true;
   buttonPushed = false;
   distance = 0;
  }
  return;
 }

 // Shift the terrain to the left
 advanceTerrain(terrainLower, newTerrainType == TERRAIN_LOWER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 advanceTerrain(terrainUpper, newTerrainType == TERRAIN_UPPER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 
 // Make new terrain to enter on the right
 if (--newTerrainDuration == 0) {
  if (newTerrainType == TERRAIN_EMPTY) {
   newTerrainType = (random(3) == 0) ? TERRAIN_UPPER_BLOCK : TERRAIN_LOWER_BLOCK;
   newTerrainDuration = 2 + random(10);
  } else {
   newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
   newTerrainDuration = 10 + random(10);
  }
 }
  
 if (buttonPushed) {
  if (heroPos <= HERO_POSITION_RUN_LOWER_2) heroPos = HERO_POSITION_JUMP_1;
  buttonPushed = false;
 } 

 if (drawHero(heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3)) {
  playing = false; // The hero collided with something. Too bad.
 } else {
  if (heroPos == HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 || heroPos == HERO_POSITION_JUMP_8) {
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
  } else if ((heroPos >= HERO_POSITION_JUMP_3 && heroPos <= HERO_POSITION_JUMP_5) && terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] != SPRITE_TERRAIN_EMPTY) {
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_UPPER_1;
  } else if (heroPos >= HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 && terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) {
   heroPos = HERO_POSITION_JUMP_5;
  } else if (heroPos == HERO_POSITION_RUN_UPPER_2) {
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_UPPER_1;
  } else {
   ++heroPos;
  }
  ++distance;
  
  digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION + 2] == SPRITE_TERRAIN_EMPTY ? HIGH : LOW);
 }
 delay(100);
}

شماتیک :

 

منبع :

https://create.arduino.cc/projecthub/muhamd-magdy/arduino-game-by-lcd-9a3bc2?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=109

Tags:
About Author: USER_4