پروژه ساخت اسیلوسکوپ با آردوینو

اسیلوسکوپ یکی از ابزار های مورد استفاده مهندسین برق است . فرقی نمی کند شما طراح مدارات مخابراتی باشید یا مدارات دیجتال و امبدد ، برای مانیتورنگ سیگنال های مختلف باید از اسلوسکوپ استفاده کنید . شما در این پروژه می تواندی بک اسیلوسکوپ کاربردی بسازید . می توانید از این اسیلوسکوپ برای نمایش ارتباط های I2C ، SPI و… استفاده کنید .

این اسیلوسکوپ می تواند سیگنال های با فرکانس 10Hz تا 50KHz را مانیتور کند . همچنین قابلیت تغییر سرعت نمونه برداری و هولد کردن را دارد . می توانید آردوینو و اتصالات آن رو داخل یک جعبه تعبیه کنید و از آن به عنوان یک اسکوپ پرتال استفاده کنید .  اگر چه این ابزار یک وسیله حرفه ای نیست اما میتواند در بسیار از موارد استفاده شود و یا از آن برای اهداف آموزشی استفاده کرد .

 

در این پروژه به قطعات زیر نیاز دارید :

1-آردوینو UNO یا مدل های با هسته ATmega328   

2-LCD گرافیکی 64×128 با درایور ST7920                 

3-سیم برد بوردی                                             

4-خازن 100uF                                                 

5-پتانسیومتر یا ولوم 1k اهم   

 

شماتیک مدار   :

 

کد های پروژه :

#include <U8glib.h>
U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(6, 5, 4); 
 int Input = A0; 
 int Key_add = 8; 
 int Key_sub = 9;
 int Key_hold = 10;
 int x,y; 
 int i,i1,i2,V_min,V_max,V_mid,t,t0,t1,sta,Key=1,hold=0; 
 long Freq;
 float Vpp;
 int Y[96];
 int Buffer[192]; 
 const uint8_t L[] PROGMEM = {

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xE0, 0x00, 
0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 
0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 

0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x01, 0xE3, 0xDF, 0xB6, 0x6F, 0x8F, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0x8F, 0xFF, 0x00, 0x01, 0xE3, 0x1B, 0xB6, 0x6D, 0x9B, 0x80, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x03, 0x33, 0x31, 0xB6, 0x6C, 0xB1, 0x80, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x03, 0xF3, 0x31, 0xB6, 0x6C, 0xB1, 0x80, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x06, 0x33, 0x1B, 0xB6, 0x6C, 0x9B, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x06, 0x1B, 0x1F, 0xBE, 0x6C, 0x8F, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0C, 0x00, 0x0F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0C, 0x00, 0x0F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0C, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0E, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1E, 0x3C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x08, 

0x10, 0x0E, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x93, 0x6E, 0xCD, 0x90, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0F, 0x87, 0xFF, 0xF9, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x30, 0xC6, 0xCF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0F, 0x87, 0xFF, 0xF9, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0xB0, 0xC6, 0xCF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x9B, 0x6C, 0xCD, 0xB0, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x9E, 0x3C, 0xF9, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x07, 0xCF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x07, 0xCF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x07, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 

0x10, 0x00, 0x07, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x07, 0x83, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x07, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 
0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 
0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 
0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 
0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; 

 void setup( ) 
 { 
  pinMode(Key_add,INPUT); 
  digitalWrite(Key_add,HIGH); 
  pinMode(Key_sub,INPUT);
  digitalWrite(Key_sub,HIGH); 
  pinMode(Key_hold,INPUT);
  digitalWrite(Key_hold,HIGH); 
  ADMUX=0x60; 
  ADCSRA=0xe2; 
  u8g.setFont(u8g_font_5x7); 
  u8g.firstPage(); 
  do {
  u8g.drawBitmapP( 0, 0, 16, 64, L); 
  } while( u8g.nextPage() );
  delay(2000); 
 } 
 
void loop( ) 
 { 
  sample( );
  Measure( ); 
  Transform( );
  Key_scan( );
  if(hold==0)
  {
   u8g.firstPage( ); 
   do
   {
    draw( ); 
   }
   while( u8g.nextPage( ));
  }
 } 
 
 void sample( ) 
{ for(i = 0;i < 192;i++)
  { 
  Buffer[i] = ADCH;
  switch(Key)
   {
    case 1:
    break;
    case 2:
    delayMicroseconds(4); 
    break;
    case 3:
    delayMicroseconds(10);
    break;
    case 4:
    delayMicroseconds(23);
    break;
    case 5:
    delayMicroseconds(60);
    break;
    case 6:
    delayMicroseconds(123); 
    break;
    case 7:
    delayMicroseconds(248);
    break;
    case 8:
    delayMicroseconds(623);
    break;
    case 9:
    delayMicroseconds(1247);
    break;
    default:break;
   }
  }
}

void Measure()
{
 V_max=Buffer[0];
 V_min=Buffer[0];   
 for(i=0;i<192;i++)
 { 
  if(Buffer[i]>V_max) 
  V_max=Buffer[i];
  if(Buffer[i]<V_min) 
  V_min=Buffer[i];
 }
 V_mid=(V_max+V_min)/2; 
 Vpp=(V_max-V_min)*5/255;
 for(i=0;i<97;i++)
 {
  if(Buffer[i]<V_mid&&Buffer[i+1]>=V_mid) 
  {
   i1=i;
   break;
  }
 }
 for(i=i1+1;i<98+i1;i++)
 {
  if(Buffer[i]<V_mid&&Buffer[i+1]>=V_mid) 
  {
   i2=i;
   break;
  }
 }
 t=i2-i1;
 if(t>0)
 Freq=8000/t;
 else
 Freq=0;
}

 void Transform( ) 
{ 
 for(sta=0;sta<96;sta++)
 {
  if(Buffer[sta]<128&&Buffer[sta+2]>128) 
  break;
 } 
 for(i = 0;i < 96;i++) 
 Y[i] = 63-(Buffer[i+sta]>>2);   
}

void draw( ) 
{ 
for(x = 0;x < 95;x++) 
 u8g.drawLine(x,Y[x],x,Y[x+1]);
 

u8g.drawFrame(0,0,97,64);

 u8g.drawLine(48,0,48,63); 
 u8g.drawLine(0,32,96,32);
 for(x=0;x<96;x+=8)
  u8g.drawLine(x,31,x,33);
 for(y=0;y<64;y+=8)
  u8g.drawLine(47,y,49,y);

for(x=8;x<96;x+=8)
 {
  for(y=8;y<64;y+=8)
  u8g.drawPixel(x,y);
 }

 u8g.drawStr(98,7,"MS/div");
 u8g.drawStr(98,23,"V/div");
 u8g.drawStr(98,30,"0.324");
 u8g.drawStr(98,40,"Vpp");
 u8g.setPrintPos( 98, 47);
 u8g.print(Vpp);
 u8g.drawStr(118,47,"V");
 u8g.drawStr(98,55,"F(HZ)");
 switch(Key)
 {
   case 1:
   u8g.drawStr(98,14,"0.02");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq*50);
   break;
   case 2:
   u8g.drawStr(98,14,"0.05");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq*20);
   break;
   case 3:
   u8g.drawStr(98,14," 0.1");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq*10);
   break;
   case 4:
   u8g.drawStr(98,14," 0.2");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq*5);
   break;
   case 5:
   u8g.drawStr(98,14," 0.5");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq*2);
   break;
   case 6:
   u8g.drawStr(98,14," 1");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq);
   break;
   case 7:
   u8g.drawStr(98,14," 2");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq/2);
   break;
   case 8:
   u8g.drawStr(98,14," 5");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq/5);
   break;
   case 9:
   u8g.drawStr(98,14," 10");
   u8g.setPrintPos( 98, 62);
   u8g.print(Freq/10);
   break;
  default:break;
  }
}


void Key_scan()
{
  if(digitalRead(Key_add)==LOW) 
  {
   while(digitalRead(Key_add)==LOW);
   Key++;
   if(Key==10)
   Key=9;
   delay(10);
  }
  if(digitalRead(Key_sub)==LOW) 
  {
   while(digitalRead(Key_sub)==LOW);
   Key--;
   if(Key==0)
   Key=1;
   delay(10);
    }
    if(digitalRead(Key_hold)==LOW) 
  {
   while(digitalRead(Key_hold)==LOW);
     hold=~hold;
   delay(10);
    }
}


 

منبع :

https://create.arduino.cc/projecthub/mircemk/diy-10hz-50khz-oscilloscope-on-128×64-lcd-display-52ecfe?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=87

Tags:
About Author: USER_4