آموزش تست و راه اندازی ماژول ZFM-60 :

ماژول های اثر انگشت از جمله ماژول های پر کاربرد در ساخت سیستم های حضور و غیاب و اکسس کنترلر ها است . این ماژول ها از نظر عملکرد به انواع اپتیکال و خازنی دسته بندی می شوند . در مدل های خازنی از یک صفحه تاچ خازنی جهت اسکن اثر انگشت استفاده می شود . اما در مدل های اپتیکال از تصویر برداری استفاده می شود . در مدل های اپتیکال تصویر اثر انگشت کاربر با استفاده از مکانیزمی اپتیکال بر روی یک لنز تثبیت می شود . سپس یک میکرو کنترلر با استفاده از الگو های هوش مصنوعی و پزدازش تصویر یک عدد یا در واقع یک ID به اثر انگشت کاربر اختصاص می دهد . با قرارگیری انگشت در هر جهتی ، این ماژول ها قادر به پردازش تصویر و یافتن ID آن هستند . ماژول های اثر انگشت اپتیکال به دلیل قیمت پایین و سرعت عملکرد بالایی که دارند کاربرد بیشتری نسبت به انواع خازنی دارند .

یکی از سری ماژول های اثر انگشت اپتیکال ، سری ZFMxx می باشد . این ماژول های تنوع بسیار زیادی دارند و تنها در اینترفیس و میزان حافظه متفاوت اند . ما در این مقاله قصد داریم به راه اندازی مدل ZFM60 بپردازیم . به طور کلی هر مدل ماژول ZFM در دو نوع USB و UART ساخته می شود . در مدل های USB رابط ارتباطی ماژول به صورت ارتباط USB است که امکان اتصال مستقیم به کامپیوتر را می دهد . اما در ماژول های دارای ارتباط UART خروجی به صورت UART می باشد .  هدف ما در این مقاله تست و راه اندازی ماژول ZFM60 مدل UART  با استفاده از آردونیو است و قصد پرداختن به کامند ها و الگو های راه اندازی این ماژول نداریم  .

نکته : حافظه ماژول ZFM-60  به صورت متغیرر بین 150 تا 1000 کاربر است (به دلیل تفاوت حجم تصاویر و پردازش های مربوط به آن ها ).

شماتیک اتصال به آردوینو :

به طور معمول رنگ بندی سیم های ماژول ZFM-60 دارای ترتیب ثابتی است اما همیشه بر اساس شماره پین ، آن را به مدار خود متصل کنید . برای اتصال این ماژول به آردوینو از شماتیک زیر استفاده کنید :

 

از کتابخانه زیر برای راه اندازی ماژول های ZFMxx می توان استفاده کرد :

FPM-master

 

پس از بستن مدار شماتیک فوق و نصب کتابخانه بالا ، برنامه زیر را در آردوینو IDE خود کپی و سپس بر روی برد خود آپلود کیند :

#include <SoftwareSerial.h>
#include <FPM.h>

/* Enroll fingerprints with direct control of sensor LED 
 * So far, only works with ZFM60 modules */

/* pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
 * pin #3 is OUT from arduino (WHITE/YELLOW wire)
 * Black Wire is GND
 * Red Wire is +5 Vcc
 */
SoftwareSerial fserial(2, 3);

FPM finger(&fserial);
FPM_System_Params params;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("ENROLL + LED test");
  fserial.begin(57600);

  if (finger.begin()) {
    finger.readParams(&params);
    Serial.println("Found fingerprint sensor!");
    Serial.print("Capacity: "); Serial.println(params.capacity);
    Serial.print("Packet length: "); Serial.println(FPM::packet_lengths[params.packet_len]);
  } else {
    Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
    while (1) yield();
  }
  
  /* just to find out if your sensor supports the handshake command */
  if (finger.handshake()) {
    Serial.println("Handshake command is supported.");
  }
  else {
    Serial.println("Handshake command not supported.");
  }
}

void loop()
{
  Serial.println("Send any character to enroll a finger...");
  while (Serial.available() == 0) yield();
  Serial.println("Searching for a free slot to store the template...");
  int16_t fid;
  if (get_free_id(&fid))
    enroll_finger(fid);
  else
    Serial.println("No free slot in flash library!");
  while (Serial.read() != -1); // clear buffer
}

bool get_free_id(int16_t * fid) {
  int16_t p = -1;
  for (int page = 0; page < (params.capacity / FPM_TEMPLATES_PER_PAGE) + 1; page++) {
    p = finger.getFreeIndex(page, fid);
    switch (p) {
      case FPM_OK:
        if (*fid != FPM_NOFREEINDEX) {
          Serial.print("Free slot at ID ");
          Serial.println(*fid);
          return true;
        }
      case FPM_PACKETRECIEVEERR:
        Serial.println("Communication error!");
        return false;
      case FPM_TIMEOUT:
        Serial.println("Timeout!");
        return false;
      case FPM_READ_ERROR:
        Serial.println("Got wrong PID or length!");
        return false;
      default:
        Serial.println("Unknown error!");
        return false;
    }
    yield();
  }
}

int16_t enroll_finger(int16_t fid) {
  int16_t p = -1;
  Serial.println("Waiting for valid finger to enroll");
  
  finger.led_on();
  while (p != FPM_OK) {
    p = finger.getImageNL();
    switch (p) {
      case FPM_OK:
        Serial.println("Image taken");
        break;
      case FPM_NOFINGER:
        Serial.println(".");
        break;
      case FPM_PACKETRECIEVEERR:
        Serial.println("Communication error");
        break;
      case FPM_IMAGEFAIL:
        Serial.println("Imaging error");
        break;
      case FPM_TIMEOUT:
        Serial.println("Timeout!");
        break;
      case FPM_READ_ERROR:
        Serial.println("Got wrong PID or length!");
        break;
      default:
        Serial.println("Unknown error");
        break;
    }
    yield();
  }
  // OK success!

  p = finger.image2Tz(1);
  switch (p) {
    case FPM_OK:
      Serial.println("Image converted");
      break;
    case FPM_IMAGEMESS:
      Serial.println("Image too messy");
      return p;
    case FPM_PACKETRECIEVEERR:
      Serial.println("Communication error");
      return p;
    case FPM_FEATUREFAIL:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FPM_INVALIDIMAGE:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FPM_TIMEOUT:
      Serial.println("Timeout!");
      return p;
    case FPM_READ_ERROR:
      Serial.println("Got wrong PID or length!");
      return p;
    default:
      Serial.println("Unknown error");
      return p;
  }

  Serial.println("Remove finger");
  delay(2000);
  p = 0;
  while (p != FPM_NOFINGER) {
    p = finger.getImageNL();
    yield();
  }

  p = -1;
  Serial.println("Place same finger again");
  while (p != FPM_OK) {
    p = finger.getImageNL();
    switch (p) {
      case FPM_OK:
        Serial.println("Image taken");
        break;
      case FPM_NOFINGER:
        Serial.print(".");
        break;
      case FPM_PACKETRECIEVEERR:
        Serial.println("Communication error");
        break;
      case FPM_IMAGEFAIL:
        Serial.println("Imaging error");
        break;
      case FPM_TIMEOUT:
        Serial.println("Timeout!");
        break;
      case FPM_READ_ERROR:
        Serial.println("Got wrong PID or length!");
        break;
      default:
        Serial.println("Unknown error");
        break;
    }
    yield();
  }
  finger.led_off();
  // OK success!

  p = finger.image2Tz(2);
  switch (p) {
    case FPM_OK:
      Serial.println("Image converted");
      break;
    case FPM_IMAGEMESS:
      Serial.println("Image too messy");
      return p;
    case FPM_PACKETRECIEVEERR:
      Serial.println("Communication error");
      return p;
    case FPM_FEATUREFAIL:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FPM_INVALIDIMAGE:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FPM_TIMEOUT:
      Serial.println("Timeout!");
      return false;
    case FPM_READ_ERROR:
      Serial.println("Got wrong PID or length!");
      return false;
    default:
      Serial.println("Unknown error");
      return p;
  }


  // OK converted!
  p = finger.createModel();
  if (p == FPM_OK) {
    Serial.println("Prints matched!");
  } else if (p == FPM_PACKETRECIEVEERR) {
    Serial.println("Communication error");
    return p;
  } else if (p == FPM_ENROLLMISMATCH) {
    Serial.println("Fingerprints did not match");
    return p;
  } else if (p == FPM_TIMEOUT) {
    Serial.println("Timeout!");
    return p;
  } else if (p == FPM_READ_ERROR) {
    Serial.println("Got wrong PID or length!");
    return p;
  } else {
    Serial.println("Unknown error");
    return p;
  }

  Serial.print("ID "); Serial.println(fid);
  p = finger.storeModel(fid);
  if (p == FPM_OK) {
    Serial.println("Stored!");
    return 0;
  } else if (p == FPM_PACKETRECIEVEERR) {
    Serial.println("Communication error");
    return p;
  } else if (p == FPM_BADLOCATION) {
    Serial.println("Could not store in that location");
    return p;
  } else if (p == FPM_FLASHERR) {
    Serial.println("Error writing to flash");
    return p;
  } else if (p == FPM_TIMEOUT) {
    Serial.println("Timeout!");
    return p;
  } else if (p == FPM_READ_ERROR) {
    Serial.println("Got wrong PID or length!");
    return p;
  } else {
    Serial.println("Unknown error");
    return p;
  }
}

 

پس از پروگرام کردن آردوینو ، محیط Serial monitor  را باز کنید . می تواندی با وارد کردن هر کاراکتر یک کاربر جدید تعریف کنید . یک حرف را وارد و سپس انگشت خود را بر روی ماژول قرار دهید .

این آموزش صرفا جهت تست اولیه (جهت اطمینان از صحت عملکرد ) ماژول های ZFM-xx می باشد .

Tags:
About Author: USER_4