به كارگيري روش HVOF در اعمال پوشش MCrAlY به جاي روش LPPS در فرآيند بازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي

يكي از فر ايندهاي عمده در بازسازي قطعات داغ تور بينهاي گازي، اعمال پوشش جهت حفاظت سطح قطعات ميباشد . يكي از راههاي متداول در كاهش تخريب پره هاي توربين گاز با توجه به شرايط تنش ودماي بالا ، اعمال پوشش هاي MCrAlY بر روي سطح آنها توسط روش LPPS مي باشد . با توجه به اينكه اعمال پوشش هاي روكشي از اين طريق مستلزم صرف هزينه بالا در تجهيز ونگهداري دستگاه LPPS است ، بطوريكه هز ينه هاي خر يد ونگهداري آن حد اقل 10 برابر بيشتر از روش HVOF است. امروزه به لحاظ اقتصادي، جايگزين كردن روش هاي مناسب ديگر مورد توجه قرار گرفته است . يكي از اين روشها HVOF مي باشد كه از نظر كيفيت و از نظر اقتصادي قابل رقابت با LPPS مي باشد. در شركت قطعات توربين شهريار كه در زمينه بازسازي قطعات توربينهاي گازي فعاليت دارد ، هم اكنون اعمال پوشش روكشي بر روي پره ها، توسط روش LPPS صورت مي گيرد . با وجود سيستم HVOF در شركت ، پروژه اي جهت بررسي كاربرد و اعمال پوشش توسط اين سيستم تعريف و انجام شد، در اين مقاله كيفيت پوشش MCrAlY شامل ميزان تخلخل ، اكسيدها، چسبندگي فصل مشترك بين لايه پوشش وفلز پايه و صافي سطح حاصل از اين روش با روش LPPS جهت اعمال پوشش بر روي پره هاي متحرك وثابت توربين MHI701D بررسي ومقايسه گرد يده است . بررسيها نشان ميدهند كه كيفيت پوشش حاصل از روش HVOF با پوشش حاصل از روش LPPS برابري كرده ويا اختلاف جزيي دارند.

 

 

محمد رضا خواج هاي
شركت قطعات توربين شهريار
ايران

Comments are closed.