تازه ترین مقالات


شبكه عصبي مصنوعي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي


شبكه عصبي مصنوعي

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي...

زوال پره گردان

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي...

شبكه عصبي مصنوعي

تاثيرروش ساخت بر عملكرد اتصالات شبكه توزيع

تاثيرروش ساخت بر عملكرد اتصالات شبكه...

شبكه عصبي مصنوعي

نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي نيروگاهي

نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي...

شبكه عصبي مصنوعي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي بیست...

شبكه عصبي مصنوعي

اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي و الكتريكي

اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي...

شبكه عصبي مصنوعي

آناليز تخريب يك نمونه پره بازسازي شده

آناليز تخريب يك نمونه پره بازسازي...

زوال پره گردان

شكست پره فن بويلر، يك واحد نيروگاهي داخل كشور

شكست پره فن بويلر،يك واحد نيروگاهي...

شبكه عصبي مصنوعي

سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد

سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد بیست...

جست و جو مقالات

دسته بندی