تازه ترین مقالات


شبكه عصبي مصنوعي

تاثيرروش ساخت بر عملكرد اتصالات شبكه توزيع


شبكه عصبي مصنوعي

نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي نيروگاهي

نقش خزش و خستگي در كاهش عمر هدر هاي...

شبكه عصبي مصنوعي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي

مقره هاي پرسلاني با لعاب نيمه هادي بیست...

شبكه عصبي مصنوعي

اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي و الكتريكي

اثر سيليس بر ساختار و خواص فيزيكي...

شبكه عصبي مصنوعي

آناليز تخريب يك نمونه پره بازسازي شده

آناليز تخريب يك نمونه پره بازسازي...

زوال پره گردان

شكست پره فن بويلر، يك واحد نيروگاهي داخل كشور

شكست پره فن بويلر،يك واحد نيروگاهي...

شبكه عصبي مصنوعي

سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد

سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد بیست...

زوال پره گردان

زوال پره گردان رديف دوم توربين گازي GE-F5

زوال پره گردان رديف دوم توربين گازي...

شبكه عصبي مصنوعي

شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري همزمان یون

شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري...

زوال پره گردان

آشکارساز خلوص گاز هیدروژن برای حسگر هدایت گرمایی

آشکارساز خلوص گاز هیدروژن برای حسگر...

جست و جو مقالات

دسته بندی