تازه ترین مقالات


شبكه عصبي مصنوعي

طرح جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع


شبكه عصبي مصنوعي

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان

جستجوي هارموني جديد براي هماهنگي...

شبكه عصبي مصنوعي

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با استفاده از تبديل موجك

طبقه بندي خطاها در خطوط انتقال با...

شبكه عصبي مصنوعي

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه مشهد

عمر باقيمانده روتور توربين گازي نيروگاه...

شبكه عصبي مصنوعي

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به كمك آناليز گاز خنك كننده

پايش وضعيت ژنراتورهاي نيروگاهي به...

شبكه عصبي مصنوعي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي

خواص مكانيكي پره متحرك توربين گازي بیست...

شبكه عصبي مصنوعي

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي مقره هاي پرسلاني

تيتانيا با خواص فتوكاتاليستي بر روي...

شبكه عصبي مصنوعي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در شرايط محيطي

ريزساختاري چترك مقره سيليكوني در...

شبكه عصبي مصنوعي

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي داراي پوشش

ولتاژ تخليه الكتريكي مقره هاي سراميكي...

زوال پره گردان

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي...

جست و جو مقالات

دسته بندی