تازه ترین مقالات

 

شبكه هاي بهم پيوسته نتيجه آزاد سازي برق

شبكههاي بهم پيوسته برق در مناطق مختلفي...


شناسائي پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور با استفاده از تئوري آشوب

دقيق مدل مشربا توجه به اينكه مدلهاي...


ساخت وريستورهاي اكسيد روي با استفاده از نانو پودر ZnO سنتز شده

در اين تحقيق براي اولين بار از اسيد...


ساخت مقره سوزني بتن پليمري و مطالعه خواص الكتريكي و مكانيكي آن

اتاق فرآيند ميشودقرهها يكي از مهمترين...


روشي جديد براي حل روشي جديد براي حل مساله ي در مدار قرار دادن ژنراتورها

در اين مقاله روشي جديد براي حل مساله...

جست و جو مقالات

دسته بندی