كنترل و هدايت موشك به روش پردازش تصوير

تصوير بهترين روش براي دريافت اطلاعات توسط انسان ميباشد. و بينايي به انسان ايـن اجـازه را مـي دهـد تـا دنيـاي اطراف را ببيند و آنرا درك كند. انسان مخلوقي است بصري؛بطوري كه انسان به چشمانش وابسته است و برخي عقيده دارنــــــد %98اطلاعــــــات دريــــــافتي انــــــسان از طريــــــق سيــــــستم بينــــــايي مــــــي باشــــــد. قابليت بصري دادن به ماشينها )كامپيوتر و يا رباتهاو…( كار سهل و آساني نيست. ما دريك جهان سه بعدي زندگي مـي كنيم، حسگرهاي بصري موجود اغلب تصاويري دوبعدي مي دهند، و اين كاهش بعد باعث از بين رفتن اطلاعات نـسبتاً زيادي مي شود. صحنه هاي پويا، مانند صحنه هايي كه ما در زندگي روزمره خود با آنهـا سـر و كـار داريـم، بـا اجـسام متحــــرك يــــا دوربــــين متحــــرك ايــــن امــــر را بــــسيار پيچيــــده تــــر و دشــــوارتر مــــي ســــازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *